« Tagasi

KALDAPÕLLU kinnistu DP kehtestamine

Kose Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 422 kehtestati Kose vallas Kuivajõe külas KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kaldapõllu kinnistu maa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks ja tootmishoone ehitusõiguse seadmine. Planeeritava ala suurus on 1,95 ha. (katastritunnus 33701:004:0597).
Detailplaneeringu kehtestamisega tekib Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 2 tee kontaktvööndisse üks toomismaa/ärimaa krunt pindalaga 20535 m2, millele on lubatud püstitada kuni kaks hoonet summaarse hoonetealuse pinnaga kuni 2000 m2.
Planeeritud hoonestuse ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ei mõjuta olulisel määral väljakujunenud asustust ning miljööd. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Samuti ei oma antud maaüksuse hoonestamine keskkonnale tavapärasest suuremat mõju kuna tehnoloogilise vee kasutust tootmistegevuses ette ei nähta, olmevee ja olmereovee käitlemine toimub planeeringuala siseselt kaasaja nõuetele vastava projekteeritava uue taristu (puurkaevud, biopuhasti jm) baasil. Planeeringulahendus on kooskõlas säästva arengu põhimõttega. Detailplaneering ei ole Kose valla üldplaneeringut muutev.