« Tagasi

KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU TEISTKORDNE AVALIK VÄLJAPANEK

Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" on suunatud teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostaja Kose Maakorralduse OÜ, töö nr DP-719-05.14. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.04.2018 kuni 10.05.2018. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kose vallamajas, Hariduse tn 1, Kose alevik, tel 633 9300. Detailplaneeringu materjalid on samuti kättesaadavad Kose valla kodulehelt www.kosevald.ee.
Planeeritava ala (katastritunnus 33701:004:0594) suurus on 1,95 ha ja praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on Kaldapõllu kinnistu maa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks ja tootmishoone ehitusõiguse seadmine. Planeeringulahenduse elluviimisega ei kaasne piirkonnas väljakujunenud keskkonnale olulist mõju. Detailplaneering
ei ole üldplaneeringut muutev. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringule esitada hiljemalt 10.05.2018.