Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.11.2021 korraldusega nr 816 algatada Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplaneeringu. Ele Metsalu esitas 04.11.2021 avalduse detailplaneeringu algatamiseks Ardu alevikus asuval Veehoidla tee 12 katastriüksusel. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha ning see hõlmab Veehoidla tee 12 (katastritunnus 36302:002:0464), osaliselt Aasa (katastritunnus 36302:002:0472) ja osaliselt Veehoidla tee 7 (katastritunnus 33801:001:0242) katastriüksust. Veehoidla tee 12 katastriüksuse igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut Aasa katastriüksusele, mistõttu on Aasa katastriüksus osaliselt hõlmatud planeeritavasse alasse. Sõiduteeservituut on tähtajatu ja tasuta. Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist osaliselt tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Maakasutuse juhtotstarve on väikeelamu maa-ala. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on PAABOR PROJEKT OÜ. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.