« Tagasi

Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 23.11.2021 korraldusega nr 850 algatada Ardu alevikus asuva Pala tee 20 katastriüksuse detailplaneeringu. Madis Karu esitas 09.11.2021 avalduse detailplaneeringu algatamiseks Ardu alevikus asuval Pala tee 20 katastriüksusel. Planeeritava ala pindala on 1,24 ha ning see hõlmab Pala tee 20 (katastritunnus 36302:002:0780) ja osaliselt Ardu-Pala-Paunaste tee L1 (katastritunnus 33801:001:0091) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kaksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Maakasutuse juhtotstarve on väikeelamu maa-ala. Väikeelamu maa-ala on üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Katastriüksusele ulatub puurkaevu sanitaarkaitseala, mis kitsendab tekkivate kruntide kasutust. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on Arhitektuuribüroo Nafta OÜ (registrikood 10222546). Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.