Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus kehtestas 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 77 Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu . Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris. Planeeritav ala...

Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose Vallavalitsus võttis 5. veebruaril 2019 korraldusega nr 46 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saula külas asuva Sepapõllu kinnistu detailplaneeringu . Planeeritav ala asub Saula külas...

Detailplaneeringute koostamiste lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 5. veebruari 2019 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Jääkristalli ja Hariduse 2B katastriüksuste detailplaneering Kose...

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 8. jaanuari 2019 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Keskvälja kinnistu detailplaneering Tade külas (korraldus nr 9); ...

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Kose Vallavalitsus otsustas 19. detsembri 2018 toimunud istungil lõpetada järgmised detailplaneeringute koostamised: Andre ja Järvekalda kinnistute detailplaneering Kiruvere külas...

KALDAPÕLLU kinnistu DP kehtestamine

Kose Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 422 kehtestati Kose vallas Kuivajõe külas KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kaldapõllu kinnistu maa sihtotstarbe...

KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU TEISTKORDNE AVALIK VÄLJAPANEK

Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" on suunatud teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva...

KALDAPÕLLU kinnistu DP

Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" suunati teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU...

Oru küla Nurme ja Eesnurme kinnistu DP avalik arutelu

Oru küla Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu Kose Vallavalitsus korraldab vallamajas , 23. novembril 2017. a algusega kell 17.00 Oru küla Nurme ja Eesnurme kinnistu...

Nurme ja Eesnurme DP väljapanek

Kose Vallavalitsuse 08.08.2017 korraldusega nr 382 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Oru külas,  Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneering . Planeeringu koostaja on Kose...

Kolukõrtsi kinnistu DP

Kose Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldusega nr 201 kehtestati Saula külas, Kolukõrtsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kolukõrtsi kinnistu (katastritunnusega 33701:002:0877)...

Kose-Risti karjääride KMH arutelu

Keskkonnaamet teatab Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. Kavandatava...

Ravila mnt 29 avatud menetlus

Ravila mnt 29 eelnõu Kose Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Kose alevik Ravila mnt 29 kinnistul erihooldekodu hoonekompleksi  püstitamiseks. ...

Metsatuka kinnistu DP algatamine

Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 156 " Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati...

Sepapõllu kinnistu DP algatamine

Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 155 " Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati...

Nurme ja Eesnurme kinnistu DP

Kose Vallavalitsuse 17.05.2016 korraldusega nr 272 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" on...

Kaabermatsi DP väljapaneku tulemus

Kose vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 50 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kiruvere külas asuva Kaabermatsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek...

Kaabermatsi

Kose Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 50 võeti vastu Kiruvere külas asuva Kaabermatsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kaabermatsi kinnistu (kat nr...

Saare 3 ja 5 kehtestmine

Kose Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 283 kehtestati Tade külas Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on moodustatud kuus elamukrunti kuue üksikelamu ja...

Kaldapõllu arutelu

Kuivajõe küla Kaldapõllu kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused Kuivajõe küla Kaldapõllu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27.01.2016 kuni 10.02.2016...