Koostöö (noorsootöö)

 
Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks
 
Harju Koostöögrupp, kuhu kuuluvad Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald ja Viimsi vald osaleb kohalike omavalitsuste noorsootöö arendamise tegevussuunas.
Programmi eesmärk on läbi uuenduslike noorsootöö mudelite luua uusi võimalusi ja kaasata rohkem noori noorsootöösse. Programmis osalevad omavalitsused on analüüsinud piirkonna noorsootöö kitsaskohti ja noorte vajadusi, seadnud endale arengueesmärgid ning koos valdkondlike ekspertidega töötanud välja uuenduslikud mudelid, mida piloteeritakse kahe aasta jooksul. Hiljem peavad mudelid olema kohaldatavad ka teistele piirkondadele.
Programmi kestvus: 02.01.2019 kuni 31.12.2020.
Programmi maksumus: maksimaalselt 423 289 eurot.
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja
noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu, sh:
• Luuakse andmebaas vabatahtlikest, kes soovivad panustada noortevaldkonda.
• Luuakse digilahendus, milles on noortele mõeldud piirkonna info (sh sündmused, üritused)
koondatud ühisesse veebikeskkonda. Veebikeskkonna baasil luuakse noorte infoäpp ja chatbot.
• YouTube Factory tegevused, mille raames koolitatakse piirkonnas 360 youtuberit, kes hakkavad
tootma kvaliteetse sisuga noorteinfot (videoklipid, vlogid).
• Piirkonna noorsootöötajate vahetused (kokku 19 noortekeskuses).
Tulemused: rohkem Anija, Jõelähtme, Kose, Raasiku, Rae ja Viimsi valla ning Maardu linna noori on kaasatud noorsootöösse. Planeeritav noorsootöö teenustes osalevate noorte sihttase tegevuste lõppedes on 60%, st kaasatakse vähemalt 12% uusi piirkonna noori. Noortele luuakse piirkonda 21 uut võimalust.
Lisainfo kodulehtedelt:
Anija Vallavalitsus https://anija.kovtp.ee/vallavalitsus
Jõelähtme Vallavalitsus http://joelahtme.kovtp.ee/
Kose Vallavalitsus https://www.kosevald.ee/
Maardu Linnavalitsus http://maardu.kovtp.ee/
Raasiku Vallavalitsus http://raasiku.kovtp.ee/
Rae Vallavalitsus https://www.rae.ee/
Viimsi Vallavalitsus https://www.viimsivald.ee/
Vastutaja: Anija Vallavalitsus.
Kontaktisik: Anija valla abivallavanem Marge Raja tel 619 9005 või 512 5245, e-post marge.raja@anija.ee.
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Haridus- ja Noorteamet.
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt
elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.
 
 
 
YouTube Factory (YTF) koolitus
 
YouTube Factory tegevuse eesmärk on noorteinfo jõudmine noorteni atraktiivsel kujul, selleks luuakse youtube keskkonda oma Harju kööstöögrupi (Harju KTG) kanal, mis toodab noorteinfo kvaliteetset sisu. Alaeesmärk on koolitada noori pädevateks youtuberiteks, kes edastavad oma piirkonna noortele suunatud informatsiooni youtube kanali kaudu. Noored jõuavad edaspidi erinevate noorsootöö tegevustesse just selle kanali kaasabil, kus tulevastest ja toimunud sündmustest avaldatakse videoklippe, vloge ning muid põnevaid noori huvitavaid teemasid. See informatiivne kanal edastab järgnevat: ülevaade piirkonnas toimuvatest noortele suunatud sündmustest, erinevatest sotsiaalkampaaniatest, koolitustest, huvitegevuste võimalustest jne. Kanalisse loodav kanali sisu on piirkonna noorte enda loodud, mis kõnetab sihtrühma kõige efektiivsemal moel ning edastab olulise sotsiaalse taustaga infot (riigiasutuste poolt algatatud ja noortele suunatud teavitused, kampaaniad). 
 
YouTube Factory koolitus on mõeldud noortele vanuses 14 kuni 26 eluaastat. See pakub noortele võimaluse õppida, omandada tulevikuks uusi kasulikke oskusi ja tunda omavanustega ühtset kuuluvustunnet. Koolitatud noored hakkavad looma teistele omaealistele nendele omases „keeles" informatiivse sisuga vloge. Antud tegevuse kaasabil saab pakkuda noortele uusi väärtusi nagu esinemisoskus, monteerimine, sisuloomine, loomingulisus, eetika ning tehnika- ja digipädevuse omandamine ja arendamine. Koolitustsüklite läbiviimiseks ja info loomiseks saab iga Harju KTG noortekesus (19 noortekeskust) endale vajaliku tehnika (iMac arvuti ja hübriidkaamera koos varustusega), mis tagab noorele võimaluse ka koolituse lõppedes sisuloomega jätkata.
 
YouTube Factory koolituskava kevad 2019 leiad siit.
 
Noorsootöö tegevused tuuakse noortele lähemale, kaasates neile mentoriks ja koolitajaks Eestis ja noorte seas tuntud youtuber Martti Hallik ning lisaks veel  teisi tehnilise valdkonna spetsialiste. Ühe koolitustsükli jooksul toimub 9 koolituskohtumist ja 2 mentorlust noortegrupi koolituskohas või mujal varem kokkulepitud asukohas. Noored jagatakse igas grupis kolmestesse meeskondadesse (filmija, monteerija ja esineja/tulevane youtuber).
Igas noortekeskuses on olemas kohapealne koolitatud mentor (noortejuht, aktiivne gümnaasiumi noor vms), kes jääb oma grupile mentoriks ja nõuandjaks. Noortekeskuste mentoritele korraldatakse nende digipädevuse tõstmiseks iMac arvuti kasutamise koolitus ja droonikoolitus. 
 
24.04.2019 kell 14:00-16:00 toimub uues Viimsi Gümnaasiumis (Tammepõllu tee 2, Viimsi vald) kõikidele meie piirkonna noortele üks inspireeriv ja koolitusest osavõtma kutsuv sündmus, kus Martti Hallik tutvustab noortele youtuberite maailma ja näitab kuidas on võimalik innovaatiliste tehniliste vahenditega luua uusi ja paremaid info edastamise vloge. Sellel sündmusel kutsutakse noori osalema koolitustel (I tsükkel alustab kevadel ja II tsükkel sügisel 2019), räägitakse registreerimisest ja noorte valimisest gruppidesse.
 
 
Huvi korral võta ühendust:
 
Angela Kilk
Kose Avatud Noortekeskuse direktor
Harjumaa Koostöögrupi liige
5886 2229