Majutusettevõtte registreerimine

Alates 01. novembrist 2005 jõustub Turismiseaduse muudatus, mille kohaselt peavad uued majutusettevõtted taotlema registreeringut majandustegevuse registris (MTR). Juba tegutsevad majutusettevõtted, kellel on kehtiv majutusettevõtte tunnistus, saavad nimetatud tunnistuse alusel tegutseda kuni 31.10.2006 ning seejärel taotleda registreeringut MTR-is. 

Kellele on toiming mõeldud: 

Ettevõtjad, kelle majutusettevõte asub Kose vallas. 
Toimingu aluseks olevad seadusandlikud aktid: 
Majandustegevuse registri seadus, ( RT I 2004, 12, 79), Turismiseadus (RT I 2000, 95, 607), Turismiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 2005, 24, 181), Majandus-ja Kommunikatsiooniministri 19.10.2005 määrus nr. 128 (RTL 2005, 106, 1635) "Nõuded majutusettevõttele".

Registreerimistaotlus esitada Kose Vallavalitsuse registripidajale: 

Registripidaja Ivi Teras tel 6339329, e-post ivi.teras@kosevald.ee 

Vajalikud dokumendid: 
Registreerimistaotlus majutusettevõtte registreerimiseks. Taotluse vorm on kättesaadav MTR-i kodulehel aadressiga http://mtr.mkm.ee
Taotluse esitamisel peab olema tasutud riigilõiv summas 19.17 € Kose Vallavalitsuse kontole nr 1120132608 Swedbank. 

Kui majutusettevõttes on eraldi toitlustusettevõte (restoran, kohvik, baar vms), mis on üldsusele avatud, siis tuleb lisaks majutusettevõtte registreeringule taotleda ka registreeringut toitlustamise tegevusalal tegutsemiseks esitades vastava registreerimistaotluse ning tasudes riigilõivu. 

Registreerimisele eelnevad toimingud: 
Vastavalt ehitusseaduse § 32 võib ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud kasutamise otstarbel. Teisisõnu, peab ehitisel olema kasutusluba, kus kasutusotstarbeks on märgitud majutusettevõte (v.a. kodumajutus ja külaliskorter). Kui tulevase majutusettevõtte hoone ei vasta kavandatavale tegevusele, siis tuleb kasutusloa saamiseks pöörduda Kose vallavalitsuse ehitusnõuniku poole (tel 6339 322). 
Lisaks peab ettevõtja koos majutusettevõttega olema tunnustatud "Toiduseaduse" tähenduses ning majutusettevõtte teenindav personal peab olema läbinud nõuetekohase tervisekontrolli vastavalt "Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses " sätestatule. 

Menetlus: 
Registripidaja kontrollib registreerimistaotluse vastavust nõuetele, samuti riigilõivu tasumist ettevõtja poolt. Enne registreeringu tegemist on registripidajal õigus kontrollida majutusettevõtte vastavust majutusettevõttele kehtestatud nõuetele ja taotluses näidatud andmetele. 
Registripidaja teeb registreeringu või keeldub registreeringu tegemisest 5 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. 
Registreering on tähtajatu. Registreeringu tegemise kohta paberkandjal dokumenti ei väljastata. 

Üks kord aastas, igal aastal 15. aprilliks peab ettevõtja kinnitama, et tema ettevõtte registreeringu andmed Majandustegevuse registris on õiged. Andmete õigsuse kinnitamiseks tuleb täita taotluse vorm, mis on kättesaadav http://mtr.mkm.ee , ja esitada taotlus registreeringu teinud valla- või linnavalitsusele. 
Samuti on kõiki taotluse vorme võimalik esitada elektrooniliselt juhul, kui teil on võimalus allkirjastada taotlust digitaalallkirjaga.