Lapsehoiuteenuse toetus

Toetust on õigus taotleda vähemalt 1,5-aastase lapse vanemal:

kelle laps on Kose valla lasteaedade järjekorras ja ei saa lasteaiakohta soovitud ajaks. Õigus taotleda toetust lõpeb lapse kandmisel Kose valla lasteaia või kooli nimekirja;

kelle laps vajab arsti või muu pädeva isiku otsuse kohaselt erivajadusest tulenevalt õpi- ja kasvukeskkonda, mida vastavalt esitatud dokumentidele ei ole Kose valla lasteaias võimalik tagada.

Toetuse taotlemisel märgitakse taotlusesse taotleja nimi, kontaktandmed, teenusel viibinud lapse andmed, teenuse osutaja andmed ning teenuse kasutamise periood. Teenuse osutajaks võib olla juriidiline isik, kes omab lapsehoiuteenuse osutaja tegevusluba.

Toetus on kulupõhine ja makstakse välja vastavaid kulutusi tõendavate dokumentide alusel.

Toetust on võimalik taotleda summa osas, mis ületab Kose valla lasteaedadele kehtestatud kohatasu summat, kuid mitte enam kui volikogu poolt kehtestatud piirmäär.

Toetuse suurus kuni 450 eurot kuus.

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee