Kose-Kõue liitunud

Ühisvalla nimeks sai Kose vald. Ühine Kose vald loetakse moodustatuks 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Kose ja Kõue valla territoorium on kokku 532,8 ruutkilomeetrit. Peale liitumist muutub uus Kose vald Harjumaal Kuusalu valla järel suuruselt teiseks omavalitsuseks. Uue valla territooriumil on kokku 58 küla ja 5 alevikku ning valla rahvaarv ulatub kokku pisut üle 7300 elaniku. Ühisvalla keskuseks saab Kose alevik. 

 

Ühinemisleping

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine
Ü
hinemislepingu muutmise ettepanekud

 

Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2. Ühineva Kose valla kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise põhjendus ja eelarve
Lisa 4. Kose valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2011
Lisa 5. Kõue valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2011