Uus Kose valla üldplaneering

Kose Vallavalitsus lisab siia lehele jooksvalt infot uue üldplaneeringu koostamise kohta.

Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Kose Vallavalitsus küsis 26. oktoobri 2018 kirjaga nr 7-1.2/2093 Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohtade (edaspidi ÜP LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK) kohta asjaomastelt asutustelt ettepanekuid. Täname kõiki, kes ettepanekuid esitasid ja tagasisidet andsid.

Kokku laekus tähtaegselt 13-lt asutuselt tagasiside (Maaeluministeerium, Põllumajandusamet, Elering AS, Rahandusministeerium, Lennuamet, Kaitseministeerium, Päästeamet, Maanteeamet, Maa-amet, Terviseamet, Politsei-ja Piirivalveamet, Keskkonnaamet, Anija Vallavalitsus). Muinsuskaitseamet vastas pärast tähtaega. Kui asutus ei esitanud ettepanekuid, loeme, et ta ei soovi üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekuid esitada (PlanS § 81 lg 4).

Avalikustame PlanS § 81 lg 6 kohaselt ÜP LS ja KSH VTK dokumendi koos esitatud ettepanekutega ja Kose valla vastusseisukohtadega.

Täiendav informatsioon: Enelin Alter, Enelin@kose.ee, 6339325.

ÜP LS ja KSH VTK dokument

Laekunud ettepanekud

Ettepanekute koondtabel (vastusseisukohad)