Uus Kose valla üldplaneering

Kose Vallavalitsus lisab siia lehele jooksvalt infot uue üldplaneeringu koostamise kohta.

Kose valla ülplaneeringu ja KSH algatamine

Kose Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lisaks planeerimisseaduse § 75 määratletud...

Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Kose Vallavalitsus koostöös OÜ-ga Hendrikson & Ko on koostanud Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse...

Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Kose Vallavalitsus küsis 26. oktoobri 2018 kirjaga nr 7-1.2/2093 Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohtade (edaspidi ÜP LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse...