Uus Kose valla üldplaneering

Kose Vallavalitsus lisab siia lehele jooksvalt infot uue üldplaneeringu koostamise kohta.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek ja väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose valla üldplaneering ja KSH on algatatud Kose Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 269. Aktiivne töö üldplaneeringu koostamisel algas 2018 teine pool. Kose Vallavalitsusel koostöös...

Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Kose Vallavalitsus küsis 26. oktoobri 2018 kirjaga nr 7-1.2/2093 Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohtade (edaspidi ÜP LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse...

Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Kose Vallavalitsus koostöös OÜ-ga Hendrikson & Ko on koostanud Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse...

Kose valla ülplaneeringu ja KSH algatamine

Kose Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lisaks planeerimisseaduse § 75 määratletud...