Kose valla üldplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavolikogu kehtestas 22.06.2021 otsusega nr 284 Kose valla üldplaneeringu. Kose valla üldplaneering hõlmab kogu Kose valla territooriumi (pindala 532,83 km 2 ). Planeeringuala piir on...

Kose valla üldplaneeringu esitamine heakskiitmiseks

Kose Vallavalitsus annab teada, et esitas Kose valla üldplaneeringu heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Heakskiitmiseks esitatud üldplaneeringu materjalidega (joonised, seletuskiri) on...

Kose valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.08.2020 - 26.09.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Kokku esitati 18 arvamuskirja, millest...

Kose valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.08.2020 - 26.09.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.   Üldplaneeringu avaliku...

Kose valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande nõuetele vastavaks tunnistamine, üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude korraldamine

Kose Vallavolikogu tegi otsuse Kose valla üldplaneeringu vastuvõtmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande nõuetele vastavaks tunnistamise kohta 12.08.2020 otsusega...

Uuring „Kose valla üldplaneeringu realiseerumisel lisanduv elanikkond ja sellega kaasnev mõju omavalitsuse jätkusuutlikkusele“

Kose Vallavalitsus taotles 2019 kevad Rahandusministeeriumilt toetust üldplaneeringu koostamise raames läbiviidavale uuringule. Uuringut rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus Euroopa Sotsiaalfondi...

Kose valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.11.2019 - 03.01.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta...

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek ja väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kose valla üldplaneering ja KSH on algatatud Kose Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 269. Aktiivne töö üldplaneeringu koostamisel algas 2018 teine pool. Kose Vallavalitsusel koostöös...

Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Kose Vallavalitsus küsis 26. oktoobri 2018 kirjaga nr 7-1.2/2093 Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohtade (edaspidi ÜP LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse...

Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Kose Vallavalitsus koostöös OÜ-ga Hendrikson & Ko on koostanud Kose valla üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse...

Kose valla ülplaneeringu ja KSH algatamine

Kose Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lisaks planeerimisseaduse § 75 määratletud...