Koduteenus

Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti.
 
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.
 
Koduteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Teenuse osutamise vajaduse väljaselgitamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist koos valla päevakeskuse hoolduskoordinaatoriga kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja teenuse vajadust. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitatakse inimese toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.
 
Koduteenus osutab Kose Päevakeskus. Teenuse osutamiseks sõlmib Päevakeskuse juhataja teenuse saajaga lepingu, mille lahutamatu osa on hooldusplaan. Hooldusplaan koostatakse koos teenuse saaja ning võimalusel tema lähedastega. 
 
Ühekordse abivajaduse korral võib isik pöörduda otse Kose Päevakeskuse poole. Sellisel juhul tasutakse teenuse eest vastavalt hinnakirjale ja kirjalikku lepingut ei sõlmita.
 
Koduteenuse on tasuline teenus, mille hinnakirja kehtestab Kose Vallavalitsus.

 

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Kose Päevakeskus
Juhataja
Claire Miljukova
tel 675 6202, 5308 4423
claire@kose.ee

Õigusaktid