Koduse lapse toetus

Koduse lapse toetuse eesmärk on toetada 1,5-3 aastase lapse vanemat lapse kasvatamisel perioodil, kui vallavalitsus ei ole võimaldanud lapsele lasteaiakohta Kose valla lasteaias.
 
Õigus saada koduse lapse toetust tekib lapse 1,5-aastaseks saamisele järgnevast kalendrikuust ning lõpeb:
  1) valla poolt lapsele lasteaia koha andmisel;
  2) juhul, kui vallavalitsus pakub lapsele Kose valla lasteaias kohta, millest seaduslik esindaja keeldub;
  3) lapse kolme aastaseks saamisel;
  4) lapse või tema seadusliku esindaja elukoha registreerimisel teise kohaliku omavalitsuse territooriumile;
  5) lapse eest makstakse perele lapsehoiuteenuse toetust.
 
Õppeaasta jooksul 3-aastaseks saava lapse eest makstakse toetust kuni sama õppeaasta 30. juunini. Toetust ei maksta juulikuus.
 
Toetuse maksmine lõpetatakse järgmisest kalendrikuust, kui toetuse maksmise tingimused ei ole täidetud.
 
Toetuse taotlemiseks esitatakse ametiasutusele taotlus, kuhu märgitakse taotleja andmed, teise lapsevanema andmed, lapse andmed, kelle eest toetust taotletakse hiljemalt jooksva kalendrikuu 15. kuupäevaks. Taotlused, mis esitatakse peale nimetatud kuupäeva, arvestatakse toetuse määramiseks järgmisest kalendrikuust. Toetus kantakse üle hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.
 
Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb pädev ametnik.
 
Toetuse suurus on 300 eurot kuus.
 
NB! Käesolev toetus hakkab kehtima alates 01.09.2022.

Õigusaktid

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee