Kose-Risti III kruusakarjäär

Kose-Risti III kruusakarjäär   Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimisüsteemi seaduse § 21 ja § 16 lg 2 p 3...

Tünni KSH väljapanek

Kose Vallavalitsus teatab Tünni kinnistu (Kose vald, Karla küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust. Keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Kose-Risti III kruusakarjäär

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab Kose-Risti III kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku...

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

Kose Vallavalitsus teatab Spordiväljaku tn 11 kinnistu, Spordiväljaku tn 11a kinnistu, Kiriku kinnistu, Paunküla metskond 60 ja jätkuvalt riigi omandis oleva maatüki (Kose vald, Kose alevik ja...

Tünni kinnistule tootmishoone

Kose Vallavalitsus teatab Tünni kinnistu (Kose vald, Karla küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust. Keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Metsaka kinnistu DP KSH aruanne

Valminud on Kose vallas Metsaka kinnistu detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine...

Nabala lubjakivimaardla Tammiku lubjakivikarjäär

  Keskkonnaministeerium teatab Nabala lubjakivimaardla Tammiku lubjakivikarjääri rajamise ja kaevandamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamisest. Paekivitoodete...

OÜ Kuivajõe farmer KMH aruande avalikustamise teade

Kose Vallavalitsus teatab Harju maakonnas Kose vallas Kanavere ja Karla külas Sepa lauda kinnistul (kat nr 33701:004:0337) kavandatava tegevuse (OÜ Kuivajõe Farmer Kuivajõe farmikompleksi...

Jüri-Antsu ja Jõeääre DP KSH

Kose Vallavalitsus teatab Jüri-Antsu ja Jõeääre kinnistute (Kose vald, Tuhala küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust. Keskkonnamõju...

Metsaka DP KSH

Kose Vallavalitsuse korraldusega 09.01.2006 nr 14 „Detailplaneeringu algatamine" algatati Metsaka kinnistu detailplaneering. Kose Vallavalitsuse 27. juuli 2009 otsusega nr 309 algatati Kose vallas...

Teatame Kose valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest.

Kose Vallavalitsus algatas 26. oktoobri 2006 otsusega nr 70 Kose valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise. Keskkonnamõju strateegilise...

Kose vallavalitsus teatab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 11.07.2008 korraldusest nr 354

  Kose vallavalitsuse korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Kose aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni eskiisprojektile. Kose Vallavalitsus on...

Kuivajõe farmikompleks

Karla külas paikneva OÜ Kuivajõe Farmer Suurfarmi Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub teisipäeval, 15. aprillil 2008. a kl 16.00 Kose alevikus Kose vallamajas Hariduse tn 1....

Keskkonnamõju hindamine (Sepa laut)

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1, § 6 lg 1 p 27 ja lg 3, § 7 punkt 4, § 11 lg 2, 8 alusel Kose Vallavalitsus algatas 28.01.2008. a korraldusega nr 39...

Aruvalla-Kose teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ning arutelu

  Vastavalt "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" (RTL I, 2005, 15, 87) §21 ja §16 lg 2 teatab Maanteeamet T2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee...

Kose Maakorralduse OÜ teatab

Jüri-Antsu ja Jõeääre kinnistute (Kose vald, Tuhala küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)...