Kehtivad üldplaneeringud

Kose valla territooriumil kehtib käesoleval ajal kolm üldplaneeringut - Kose Vallavolikogu  25. juuni 1998. a määrusega nr 7 kehtestatud Kose valla üldplaneering (Tuhala küla, Tammiku küla ja Kata küla osas), Kose Vallavolikogu 17. novembri 2011. a määrusega nr 83 kehtestatud Kose valla üldplaneering ja Kõue Vallavolikogu 15. augusti 2013. a määrusega nr 68 kehtestatud Kõue valla üldplaneering.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda digitaalselt allpool olevatel linkidel ning paberkandjal tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee.

 

Kõue valla üldplaneeringu materjalid on laetavad siit...

Kose valla üldplaneeringu (2011) materjalid on laetavad siit...

Kose valla üldplaneeringu (1998) materjalid on laetavad siit...

 

Kose valla territooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 1 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus vaatab enne käesoleva seaduse jõustumist kehtestatud üldplaneeringud üle hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuariks. Kuigi seatud tähtajaks ei ole Kose Vallavolikogu üldplaneeringuid üle vaadatud, tuleb seda siiski teha. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 2 sätestab, et lisaks planeerimisseaduses üldplaneeringu ülevaatamise kohta sätestatule esitatakse koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülevaatega valdkonna eest vastutavale ministrile ülevaade ka üldplaneeringut muutvatest detailplaneeringutest. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab ülevaates arvamuse, kas üldplaneeringut on detailplaneeringutega oluliselt muudetud ning kas üldplaneering on seetõttu terviklik ja elluviidav. Kose Vallavolikogu otsustas 22. märtsil 2019 otsusega nr 133 kinnitada üldplaneeringute ülevaatamise tulemused vastavalt lisadele 1 ja 2. Otsuse ja sinna juurde kuuluvate lisadega on võimalik tutvuda SIIN.