Kehtetuks tunnistatud üldplaneeringud

Kose Vallavolikogu 22.06.2021 otsusega nr 284 kehtestati kogu Kose valla territooriumi hõlmav uus üldplaneering. Uue üldplaneeringu kehtestamisega muutusid allpool loetletud üldplaneeringud kehtetuks:

1) Kõue valla üldplaneering, mis on kehtestatud Kõue Vallavolikogu 15. augusti 2013 määrusega nr 68 „Kõue valla üldplaneeringu kehtestamine";
2) Kose valla üldplaneering, mis on kehtestatud Kose Vallavolikogu 17. novembri 2011 määrusega nr 83 „Kose valla üldplaneeringu kehtestamine";
3) Kose valla üldplaneering, mis on kehtestatud Kose Vallavolikogu 25. juuni 1998 määrusega nr 7 „Kose valla üldplaneeringu kehtestamine".

Kehtetuks tunnistatud üldplaneeringu materjalid on veebilehel avalikud veel mõni aeg. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee.

 

Kõue valla üldplaneeringu materjalid on laetavad siit...

Kose valla üldplaneeringu (2011) materjalid on laetavad siit...

Kose valla üldplaneeringu (1998) materjalid on laetavad siit...

 

Kose valla territooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 1 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus vaatab enne käesoleva seaduse jõustumist kehtestatud üldplaneeringud üle hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuariks. Kuigi seatud tähtajaks ei ole Kose Vallavolikogu üldplaneeringuid üle vaadatud, tuleb seda siiski teha. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 2 sätestab, et lisaks planeerimisseaduses üldplaneeringu ülevaatamise kohta sätestatule esitatakse koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülevaatega valdkonna eest vastutavale ministrile ülevaade ka üldplaneeringut muutvatest detailplaneeringutest. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab ülevaates arvamuse, kas üldplaneeringut on detailplaneeringutega oluliselt muudetud ning kas üldplaneering on seetõttu terviklik ja elluviidav. Kose Vallavolikogu otsustas 22. märtsil 2019 otsusega nr 133 kinnitada üldplaneeringute ülevaatamise tulemused vastavalt lisadele 1 ja 2. Otsuse ja sinna juurde kuuluvate lisadega on võimalik tutvuda SIIN.