Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eeskostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.
 
Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.
 
Teenust on õigustatud saama sotsiaalhoolekande seaduse § 45¹⁶  lõikes 1 nimetatud täisealine isik ja isiku toimetuleku tagamiseks vallavalitsuse otsuse alusel sotsiaalhoolekande seaduse § 45¹⁶ lõikes 2 nimetatud täisealine isik.
 
Teenuse taotlemiseks võib taotluse esitada teenust vajav isik, teenust vajava isiku eestkostja või  asendushooldusteenuse osutaja. Taotluses märgitakse andmed teenust vajava isiku kohta (nimi, sünniaeg või isikukood, võimalusel kontaktandmed), kui andmeid ei esita järelhooldust vajav isik ise, siis avalduse esitaja andmed (nimi või nimetus, kontaktandmed, juriidilise isiku või riigi- või kohaliku omavalistuse asutuse puhul esindaja andmed) ning avaldajale teada olevad asjaolud, mille põhjal ta eeldab järelhooldusteenuse korraldamise vajadust. Vallavalitsus võib asjaoludest teadasaamisel korraldada isikule teenuse osutamise ka omal algatusel. Teenuse raames peab teenuse saajale tagama sobiva eluaseme, igakuise toetuse vähemalt 240 euro ulatuses  kuus tema isiklike kulutuste katteks ning muud toetused ja teenused, mis toetavad teenuse eesmärgi saavutamist.
 
Teenust rahastatakse valla eelarvest.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid