Isikliku abistaja teenus

Teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist erinevates eluvaldkondades. 
 
Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi, nagu abistamine liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes. 
 
Teenuse vahetu osutaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, nt meditsiini- ja tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste, remondi- ja ehitusteenuste jmt osutamine.
 
Teenuse osutajale annab juhised teenuse osutamiseks teenuse saaja ja/või tema pereliige.
Teenuse sihtgrupiks on nägemis- või liikumispuudega tööealine isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kose vallas. Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, tema seaduslik esindaja või hooldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse taotleja andmed, puude liik ja raskusaste, teenuse vajaduse põhjendus ja teenuse osutaja andmed. 
 
Taotluse menetlemisel sotsiaalosakonna ametnik kontrollida esitatud andmete õigsust, vajadusel küsib  täiendavaid andmeid. Tal on õigus teha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi. Teenuse vajaduse väljaselgitamiseks viib sotsiaalosakonna ametnik esitatud taotluse alusel läbi kõrvalabi vajaduse hindamise, mille käigus selgitakse muuhulgas välja ka teenuse osutamise periood ja maht. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduvhindamine.
 
Teenuse määramise otsustab vallavalitsus tuginedes sotsiaalosakonna ametniku poolt tehtud ettepanekule kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase avalduse laekumisest. 
 
Teenuse osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping tähtajaliselt kuni üheks aastaks. Teenuse vajaduse säilimisel esitab teenuse saaja uue taotluse teenuse jätkamiseks.
 
Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut. Isiklikuks abistajaks ei saa olla teenuse vajaja esimese või teise astme alaneja ega üleneja sugulane. Vajadusel abistab sotsiaalosakonna ametnik teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.
 
Teenuse osutamiseks sõlmitakse leping tähtajaliselt kuni üheks aastaks. Teenuse vajaduse säilimisel esitab teenuse saaja uue taotluse teenuse jätkamiseks.
 
Teenuse osutamise koht sõltub isiku vajadustest, kuid eelkõige osutatakse teenust teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas. Teenuse maht sõltub isiku vajadusest ja muudest isikule osutatavatest toetavatest sotsiaalteenusest.
 
Teenust finantseeritakse Kose valla  eelarvelistest vahenditest. Kulutused, mis tekivad teenuse saaja saatmisel (näiteks  ühistranspordi kasutamine,  kinopilet vms.)  tasutakse vastastikusel kokkuleppel teenuse saaja või isikliku abistaja poolt.
 
Täiendavat teavet teenuse kohta annab sotsiaalnõunik Merike Pihla, tel. 6339327, e-post merike@kose.ee.