Integreeritud hoolekandeteenused

Kose vald koostöös Raasiku vallaga viib ellu projekti "Integreeritud sotsiaalteenused Kose ja Raasiku vallas".   

Teenuse eesmärgiks on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturul jätkamise / tööturule sisenemise toetamine, tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks ning toimetulekuraskustes inimese toimetuleku toetamine. 

Integreeritud sotsiaalteenus koosneb koduhooldus-, tugiisiku- ning nõustamisteenuse komponentidest, et tagada igapäevaseks toimetulekuks piisav ja vajadustele vastav abi, toetus ja turvaline keskkond. 

Teenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse. Pädev ametnik viib läbi teenuse vajaduse hindamise ning teeb otsuse teenuse määramise või mittemääramise kohta. Teenuse sisu ja toimingud määratakse vastavalt iga teenuse saaja vajadustele ning fikseeritakse tegevusplaanis.

Teenust osutab Kose Päevakeskus.

Projekt kestab 01.01.2022-31.12.2023 ning teenus on abivajajale tasuta. Projekti rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist, 25% Kose valla omaosalus.

Lisainfot annab sotsiaalnõunik.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee