Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist kuni 13. maini 2019. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 13. mail 2019.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Programmi tingimused:

·         Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;

·         Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

·         Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;

·         Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;

·         Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020;

·         Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot;

·         Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.

 Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Kose Vallavalitsuse kontaktisikuks on keskkonnanõunik Taimar Lossmann, taimar@kose.ee 6339321

 
 
Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine
 
2018 aasta hajaasustuse programmi raames rahastati (riik koos kohalik omavalitsusega kuni 67% toetus) järgnevate taotlejate taotlused  järgmiselt:
1.1.   toetuse saaja – Gennadi Nikker projekti nimetus – Kassi talu, Viskla küla, Kose vald, veevarustussüsteemidega seotud tegevused toetuse suurus  – 2350,36 € 
1.2.   toetuse saaja – Raido Kiigske projekti nimetus – Vambola talu veesüsteemi rajamine toetuse suurus – 2308,00 €
1.3.   toetuse saaja – Aivo Järvet projekti nimetus – Tehve juurdepääsutee rajamine toetuse suurus  – 4237,00 € 
1.4.   toetuse saaja – Edi Taukul projekti nimetus – Sepa talu kanalisatsioonisüsteemi  ekonstrueerimine toetuse suurus – 1969,80 €
1.5.   toetuse saaja – Eve Purge projekti nimetus – Vardja Talu, Vardja, Kose Vald,  kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projekt, septiku paigaldus toetuse suurus – 1760,76 € 
1.6.   toetuse saaja – Kaisa Kivi projekti nimetus – Kivi talu Võlle küla Kose vald puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine toetuse suurus – 2850,00 € 
1.7.   toetuse saaja – Eve Purge projekti nimetus – Vardja Talu, Vardja, Kose Vald,  Veesüsteemide valdkonna projekt, puurkaevu rajamine toetuse suurus – 3100,97 € 
1.8.   toetuse saaja – Kätlin Karjamaa projekti nimetus – Puumaja veevarustus, koos veetõste ja puhastusseadmetega toetuse suurus – 3569,76 € 
1.9.   toetuse saaja – Ott Valdma, kaastaotlejad Rein Purje, Arne Püssim projekti nimetus – Lehise tee sillapiirded ja teekatte parandus toetuse suurus  – 1750,62 € 
1.10.   toetuse saaja – Argo Klaan projekti nimetus – Kõrvejakobi puurkaevu rajamine toetuse suurus – 2311,50 €  
1.11.   toetuse saaja – Aivo Leppik projekti nimetus – Vainu talu, Nõmmeri küla, Kose vald/ kanalisatsioonisüsteemid (kogumismahuti 5m³ koos paigaldusega) toetuse suurus  – 1567,80 € 
1.12.   toetuse saaja – Kaido Taimla projekti nimetus – Kasetuka veesüsteem toetuse suurus  – 3139,62 € 
1.13.   toetuse saaja – Kaido Taimla projekti nimetus – Kasetuka kanalisatsioonisüsteem toetuse suurus  – 1800,00 €  
1.14.   toetuse saaja – Viivi Laanet projekti nimetus – Ojasoo küla Kasemetsa juurdepääsutee rajamine toetuse suurus  – 2988,46 € 
1.15.   toetuse saaja – Tauno Unnuk projekti nimetus – Septiku paigaldus, Kuriste talu, Kose v, Harju mk. toetuse suurus  – 1527,50 €
 
2018 aasta hajaasustuse programmi raames taotleja nõusolekul osaliselt toetati järgmine taotlus:
1.16. toetuse saaja - Avo Pajuste projekti nimetus - Vareti, Nõrava küla, Kose vald, Harjumaa puurkaevu rajamine toetuse suurus – 3171,31 €