Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2021. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 1. aprilliks 2021.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Programmi tingimused:

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022;

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot;

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.

 Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt Meede: Hajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee)

Kose Vallavalitsuse kontaktisikuks on keskkonnanõunik Taimar Lossmann, taimar@kose.ee 6339321

 
Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2020
 
1.   toetuse saaja –     Eduard Akman
projekti nimetus –  Kiruvere küla Akmani puurkaevu rajamine
toetuse suurus –    3980,00 €
2.  toetuse saaja –     Eduard Akman
projekti nimetus –  Kiruvere küla Akmani kanalisatsioonisüsteem
toetuse suurus–    2920,00 €
3. toetuse saaja –     Janar Agu
projekti nimetus –  Lauri kinnistu Paunkülas veevarustuse rajamine
toetuse suurus–    2974,00 €
4.  toetuse saaja –     Martin Ilau
projekti nimetus –  Saare talu puurkaevu rajamine koos veeühenduse ja filtrisüsteemi väljaehitamisega
toetuse suurus–    3480,00 €
5. toetuse saaja –     Janar Agu
projekti nimetus – Lauri kinnistu Paunkülas kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus–    3384,00 €
6. toetuse saaja –     Timo Lepp
projekti nimetus –  Veesilma talu Harmi küla Kose vald Harjumaa 75034 (vesi)
toetuse suurus–    2773,80 €
7. toetuse saaja –     Taavi Lusti
projekti nimetus –  Uuesalu puurkaevu rajamine
toetuse suurus–    2713,50 €
8. toetuse saaja –     Ülle Kaljurand
projekti nimetus –  Übina talu, Tammiku küla, Kose vald, Harjumaa. Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus
toetuse suurus–    1986,00 € 
9. toetuse saaja –     Viivika Silm
projekti nimetus –  Aru ja Arusepa juurdepääsutee parandamine
toetuse suurus–    6173,59 €
10. toetuse saaja –     Priidik Möls
projekti nimetus –  Asula talu joogiveesüsteemi ehitus
toetuse suurus–    3004,00 €
11. toetuse saaja –     Taivo Maar
projekti nimetus –  Kangru, Saula küla, Kose vald aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
toetuse suurus–    1491,42 €
12. toetuse saaja -     Kaia-Triin Pääsuke
projekti nimetus -  Metsatalu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
toetuse suurus –    3523,11 €

 

Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2019

 

1.  toetuse saaja –     Rando Ülejõe
projekti nimetus –  Harjumaa, Kose vald, Saarnakõrve küla, Leppiku talu kanalisatsioonisüsteemide valdkond
toetuse suurus –    2283,36 €
2. toetuse saaja –     Angela Tubli
projekti nimetus –  Tamme tee 1, Viskla küla, Kose vald Biopuhasti paigaldus
toetuse suurus –    6500,00 €
3. toetuse saaja –     Angela Tubli
projekti nimetus –  Tamme tee 1, Viskla küla, Kose vald Joogivee rekonstrueerimine
toetuse suurus –    3010,98 €
4. toetuse saaja –     Linnar Puusepp
projekti nimetus –  Nõmme talu, Tammiku küla, Kose vald, 75119 – elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
toetuse suurus –    4727,52 €
5. toetuse saaja –     Rando Ülejõe
projekti nimetus – Harjumaa, Kose vald, Saarnakõrve küla, Leppiku talu veesüsteemide valdkond
toetuse suurus –    3403,20 €
6. toetuse saaja –     Hinno Nokkur
projekti nimetus –  Hiie talu veesüsteemi rajamine
toetuse suurus –    2343,66 €
7. toetuse saaja –     Helena Johanson
projekti nimetus –  Kivikatku kanalisatsioonisüsteemi loomine
toetuse suurus –    1376,85 €
8. toetuse saaja –     Arnold Angel
projekti nimetus –  Vahtramäe veevarustus ja joogivesi
toetuse suurus –    2938,62 €
9. toetuse saaja –     Peep Palmi
projekti nimetus –  Koplimäe, Oru küla, Kose vald puurkaevu rajamine
toetuse suurus –    2295,42 €
10. toetuse saaja -     Eha Raava
projekti nimetus -  Liiva küla, Raava puurkaevu rajamine
toetuse suurus –    1196,39 €

 
Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2018
 
2018 aasta hajaasustuse programmi raames rahastati (riik koos kohalik omavalitsusega kuni 67% toetus) järgnevate taotlejate taotlused  järgmiselt:
1.1.   toetuse saaja – Gennadi Nikker projekti nimetus – Kassi talu, Viskla küla, Kose vald, veevarustussüsteemidega seotud tegevused toetuse suurus  – 2350,36 € 
1.2.   toetuse saaja – Raido Kiigske projekti nimetus – Vambola talu veesüsteemi rajamine toetuse suurus – 2308,00 €
1.3.   toetuse saaja – Aivo Järvet projekti nimetus – Tehve juurdepääsutee rajamine toetuse suurus  – 4237,00 € 
1.4.   toetuse saaja – Edi Taukul projekti nimetus – Sepa talu kanalisatsioonisüsteemi  ekonstrueerimine toetuse suurus – 1969,80 €
1.5.   toetuse saaja – Eve Purge projekti nimetus – Vardja Talu, Vardja, Kose Vald,  kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projekt, septiku paigaldus toetuse suurus – 1760,76 € 
1.6.   toetuse saaja – Kaisa Kivi projekti nimetus – Kivi talu Võlle küla Kose vald puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine toetuse suurus – 2850,00 € 
1.7.   toetuse saaja – Eve Purge projekti nimetus – Vardja Talu, Vardja, Kose Vald,  Veesüsteemide valdkonna projekt, puurkaevu rajamine toetuse suurus – 3100,97 € 
1.8.   toetuse saaja – Kätlin Karjamaa projekti nimetus – Puumaja veevarustus, koos veetõste ja puhastusseadmetega toetuse suurus – 3569,76 € 
1.9.   toetuse saaja – Ott Valdma, kaastaotlejad Rein Purje, Arne Püssim projekti nimetus – Lehise tee sillapiirded ja teekatte parandus toetuse suurus  – 1750,62 € 
1.10.   toetuse saaja – Argo Klaan projekti nimetus – Kõrvejakobi puurkaevu rajamine toetuse suurus – 2311,50 €  
1.11.   toetuse saaja – Aivo Leppik projekti nimetus – Vainu talu, Nõmmeri küla, Kose vald/ kanalisatsioonisüsteemid (kogumismahuti 5m³ koos paigaldusega) toetuse suurus  – 1567,80 € 
1.12.   toetuse saaja – Kaido Taimla projekti nimetus – Kasetuka veesüsteem toetuse suurus  – 3139,62 € 
1.13.   toetuse saaja – Kaido Taimla projekti nimetus – Kasetuka kanalisatsioonisüsteem toetuse suurus  – 1800,00 €  
1.14.   toetuse saaja – Viivi Laanet projekti nimetus – Ojasoo küla Kasemetsa juurdepääsutee rajamine toetuse suurus  – 2988,46 € 
1.15.   toetuse saaja – Tauno Unnuk projekti nimetus – Septiku paigaldus, Kuriste talu, Kose v, Harju mk. toetuse suurus  – 1527,50 €
 
2018 aasta hajaasustuse programmi raames taotleja nõusolekul osaliselt toetati järgmine taotlus:
1.16. toetuse saaja - Avo Pajuste projekti nimetus - Vareti, Nõrava küla, Kose vald, Harjumaa puurkaevu rajamine toetuse suurus – 3171,31 €