Väljaspool elukohta asukohas hääletamine

Kui Te viibite eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, on Teil võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon koostöös administratsiooniga.

Kui Te ei viibi oma elukohas ja ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist asukohas (nt oma elukohas, mis ei ole rahvastikuregistri järgne elukoht). Sel juhul tuleb esitada taotlus asukohas hääletamiseks.

Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, aga kodus hääletamine ainult valimispäeval.

Taotlus tuleb esitada kirjalikult lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile või valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) eelhääletamise viimase päeva (so kolmapäeva) kella 14.00-ni.

Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:

 • terviseseisund
 • kõrge iga
 • rasked teeolud
 • transpordivõimaluste puudumine

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Väljaspool elukohta asukohas hääletamine toimub ainult kuuendast päevast enne valimispäeva kuni neljanda päevani enne valimispäeva so esmaspäevast kuni kolmapäevani valimispäeva eelsel nädalal. Hääletamist korraldatakse ajavahemikus kella 9-20.00.

Hääletamiseks vajate isikut tõendavat dokumenti. Samuti peate Te teadma, kus on Teie rahvastikuregistri järgne elukoht, sest ümbrikus hääletamissedel saadetakse Teie elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.

Hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.

Isikut tõendava dokumendi esitamisel kantakse Teie andmed valijate nimekirja.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja Teie elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koopia, mis tuleb jaoskonnakomisjonile pärast hääletamist tagastada. Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule märgite ise või jaoskonnakomisjoni liige Teie nime, isikukoodi ja Teie rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi seisuga 30 päeva enne valimispäeva.

Ümbrikutes hääletamissedeli lasete Te väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda asukohas hääletamiseks ette nähtud hääletamiskasti.

Samamoodi korraldatakse hääletamine kinnipidamiskohtades hääleõiguslikele isikutele, kes ei kanna vanglakaristust. Taotluse hääletamise korraldamiseks esitab administratsioon.

Kodus hääletamine

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis. Kodus hääletamisega samal viisil korraldatakse hääletamist ka sama valimisjaoskonna valijate nimekirja kantud valijatele, kes viibivad selle valimisjaoskonna piirides asuvas haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses.

Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:

 • terviseseisund
 • kõrge iga
 • rasked teeolud
 • transpordivõimaluste puudumine

Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil. Valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) saab taotluse esitada ka valimispäevale eelnevatel päevadel.

Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

 1. valija nime;
 2. valija isikukoodi;
 3. valija aadressi;
 4. valija sidevahendi numbrit;
 5. kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.

Te annate hääletamissedeli saamise kohta allkirja kodus hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Pärast hääletamissedeli täitmist murrate Te sedeli kokku ning lasete selle hääletamiskasti.

Kui Te olete taotlenud kodus hääletamist, kuid lähete ise hääletamisruumi hääletama ajal kui jaoskonnakomisjoni liikmed läksid korraldama kodus hääletamist, ei lubata Teil hääletada enne jaoskonnakomisjoni liikmete tagasitulekut.

Eelhääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas

Kõik valimisjaoskonnad on eelhääletamiseks avatud kuuendast päevast enne valimispäeva kuni kolmanda päevani enne valimispäeva, s.o esmaspäevast kuni kolmapäevani valimispäeva eelsel nädalal. Hääletada saab alates kella 12.00 päeval kuni kella 20.00-ni.

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

 • isikutunnistus (ID-kaart)
 • Eesti kodaniku pass
 • diplomaatiline pass
 • meremehe teenistusraamat
 • juhiluba
 • pensionitunnistus

Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa.

Elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha saate Te teada valijakaardilt, mida jaoskonda hääletamiseks kaasa võtta ei ole vaja.

Elukohajärgsel eelhääletamisel on kõik hääletamistoimingud sarnased valimispäeval hääletamisega. Komisjoni liikmele tuleb esitada isikut tõendav dokument. Valija annab valijate nimekirja hääletamissedeli saamise kohta allkirja.

Hääletamissedel tuleb täita hääletamiskabiinis, mille seinal on kandidaatide nimekiri. Sedelile kirjutate ühe kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt Te hääletate. Rahvahääletusel on hääletamissedelile kantud hääletamisele pandud küsimus või seaduseelnõu nimi ja lahtrid "jah" ning "ei", millest Teie poolt eelistatu tuleb märgistada ristiga või mõne muu arusaadava märkega.

Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb see kokku murda ja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele, kes paneb sedeli välisküljele pitsati jäljendi. Seejärel lasete sedeli ise hääletamiskasti.

Kui Te hääletamissedeli rikute, on Teil õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Rikutud sedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma otsustuse, tuleb see enne jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi kriipsutada nii, et otsustus ei ole loetav.

Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.

Valimispäeval valimisjaoskonnas hääletamine

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

 • isikutunnistus (ID-kaart)
 • Eesti kodaniku pass
 • diplomaatiline pass
 • meremehe teenistusraamat
 • juhiluba
 • pensionitunnistus

Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.

Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja alusel hääletamissedeli. Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Te täidate hääletamissedeli ise, tehes seda hääletamiskabiinis.

Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda Teie palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.

Hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te hääletate, registreerimisnumber. Rahvahääletusel märgistatakse ristiga või mõne muu arusaadava märkega Teie poolt eelistatud lahter "jah" või "ei".

Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav.

Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.

Pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi.

Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise. Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit hääletamiskasti laskma, võib seda Teie palvel teha mõni teine valija Teie juuresolekul.