« Tagasi

Töökuulutus - jurist

Kose Vallavalitsus võtab teenistusse JURISTI

Nõutud haridus õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad või õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraad ning kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat.

Tööaeg  määratud ajaks ajutiselt äraoleva ametniku asendaja – asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni

Tööle asumise aeg  orienteeruvalt 15. aprillist 2019

Teenistuskoha asukoht Kose vald

Peamised teenistusülesanded:

 1. Vallavalitsuse ametiasutuse ametnike ja töötajate, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja elanikkonna juriidiline nõustamine kohaliku omavalitsusega seotud küsimustes;
 2. Lepingute sõlmimises osalemine-õigusliku hinnangu andmine, lepingute ettevalmistamine ja vormistamine sh lepingute täitmise üle järelevalve teostamine;
 3. Valla esindamine kohtus;
 4. Valla poolt kohtule esitatavate dokumentide koostamine (hagid, avaldused, kirjad jm);
 5. Vaiete lahendamine;
 6. Võlanõuete ja pretensioonide koostamine;
 7. Kohaliku omavalitsuse tegevust puudutava seadusandluse jälgimine, muudatuste alusel ettepanekute tegemine valla õigusaktides;
 8. Resolutsioonina saadud avaldustele ja kaebustele vastamine;
 9. Vastavalt pärimisseadusele kohaliku omavalitsuse pärimistoimingute korraldamine;
 10. Vajadusel vallavalitsuse määruste ja korralduste eelnõude läbivaatamine ning vallasekretärile arvamuse andmine nende kohta;
 11. Vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide (korraldused, otsused ja määrused) eelnõude ettevalmistamine;
 12. Notariaalsete lepingute eelnev kooskõlastamine ning suhtlemine notariga;
 13. Valla osalusega sihtasutuse ja äriühingu õigusalane nõustamine;
 14. Osalemine vallavalitsuse ja volikogu istungitel;
 15. Vallavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete hankemenetluste s.h hankedokumentide ettevalmistamine koostöös struktuuriüksuse juhiga. Riigihangete registris vajalike toimingute tegemine s.h aruannete ja aruannete lisade esitamine;
 16. Õpilaste transpordi korraldamisega seotud haldusaktide eelnõude ja lepingute koostamine;
 17. Vahetu juhi poolt antud muude ühekordsete ametialaselt vajalike ülesannete täitmine.

Nõudmised kandidaadile

Haridus õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad või õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraad ning kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat.

Omada teadmisi ja kogemusi ametiasutuse asjaajamises

Õigusaktide eelnõude ettevalmistamise oskus ja õigusaktide vormistamise oskus sh seletuskirjade koostamise oskus

Arvutioskus (tabeli- ja tekstitöötlusprogrammid)

Eesti keele oskus kõrgtasemel

Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, sealhulgas mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise oskus, analüüsivõime

Kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime

Valmidus meeskonnatööks

Pingetaluvus

Korrektsus asjaajamises

Tunneb ja oskab rakendada tööks vajalikke Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusakte.

 

Kasuks tuleb

Autojuhilubade olemasolu (b-kategooria)

Vene keele ja inglise keele oskus

 

Omalt poolt pakume

Huvitavat ja vastutusrikast tööd

Kaasaegset töökeskkonda

 

CV, sooviavaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada hiljemalt 3. märtsil  2019 aadressil Hariduse tn 1, 75101 Kose alevik Kose vald Harjumaa või e-posti aadressil vald@kose.ee märksõna „Jurist". Lisainfo telefonil 6339 304, kontaktisik vallasekretär Kätlin Iljin.