« Tagasi

Uued torustikud Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel valmis

OÜle Kose Vesi oli käesoleva aasta suvi töine. Kaugkütte torustikke renoveeriti Kosel ja veevärgi torustikke Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel.

  • Kaugküttetorustike rekonstrueerimised

Septembris lõpetas ehitaja, Hensel Grupp OÜ,  Kose aleviku kaugküttetorustike rekonstrueerimise. Rekonstrueeriti 9 lõigus kokku 395 m amortiseerunud nõukogudeaegset kaugküttetorustikku, asendades need maaaluste eelisoleeritud torudega. Sellega on Kose Vesi kaugkütte teeninduspiirkondades kõik kaugküttetorustikud rekonstrueeritud. Töid teostas Hensel Grupp OÜ.

Ehitustööde kogumaksumuseks kujunes 117 170 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  toetus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist oli 50%,  OÜ Kose Vesi omaosalus 50%.

  • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimised

Oru külas rekonstrueeriti küla  keskosas Vana tee ümbruses ja sellest lõuna pool paiknev ühisveevärk  ja -kanalisatsioon. Kokku ehitati 2,2 km vee- ning 1,9 km kanalisatsioonitorustikke. Paigaldati kolm reoveepumplat. Nüüd on võimalik kõikidel ehituspiirkonnas paiknevatel kinnistutel liituda nii ühisveevärgi kui ka kanalisatsiooniga. Kogu Oru küla varustab edaspidi joogiveega rekonstrueeritud Keskuse veetöötlusjaam. Ehitati uus hoone, uuendati tehnoloogia osa ning paigaldati nõuetekohase tuletõrjevee tagamiseks Oru külas vajalikud pumbad ja veereservuaarid.  Torustike töid teostas Watercom OÜ ning veetöötlusjaamas AS TREV 2.

 Ravila, Palvere ja Vardja asulate projekti peaeesmärk oli koguda kokku asumites tekkiv reovesi ja suunata see mööda rajatavaid survetrasse puhastamiseks Kose aleviku reoveepuhastisse. Tsentraalselt reovett puhastada on soodsam ja efektiivsem kui mitmes kohas eraldi. Seetõttu amortiseerunud  väikepuhastid lammutati ning nende asemele rajati reoveepumplad. Lisaks vahetati välja kõik oma aja ära elanud kanalisatsioonitorustikud Palveres ja Vardjas. Et ehituspiirkonna sisse jäi Kose aleviku Ravila maantee lõpp, siis rekonstrueeriti ka seal veel uuendamata vee- ja kanalisatsioonitorud. Kokku vahetati välja 0,9 km vee- ja 2,2 km isevoolset kanalisatsiooni torustikku ning rajati 9,1 km uut survekanalisatsiooni torustikku.  Töid teostas AS TREV 2.

Veevärgi ehitustööde kogumaksumus oli kokku 1829149 eurot, millest SA Keskkonnauuringute Keskus tasus 1143763 eurot, OÜ Kose Vesi 561732 eurot ning Kose vald 123654 eurot.

Kõikide tehtud tööde omaosalus finantseerimiseks laenas OÜ Kose Vesi 350000 eurot.

Margus Proos

OÜ Kose Vesi

Juhatuse liige