« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

19. märtsil 2018 avanes Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Määrus on  leitav Riigi Teatajas, https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002.

 

Taotlusi kodu kohandamiseks hakkavad inimestelt vastu võtma elukohajärgsed omavalitsused. Kose Vallavalitsusele saavad rahvastikuregistrijärgselt Kose vallas elavad puudega inimesed esitada taotlusi alates 01.04.2018 kuni 15.05.2018. Taotluste esitamise  periood on suhteliselt lühike, kuna omavalitsusel tuleb esitatud taotluste alusel omakorda koostada projektitaotlus ja esitada see rakendusüksusele (riigile) otsuse tegemiseks.  Sellel aastal on taotluvoor avatud kuni 15.06.2018. Meede on avatud kuni aastani 2023 ja taotlusvoore on planeeritud avada ka järgnevatel aastatel.

 

Taotluse esitamiseks tuleb vallavalitsusele esitada eluruumi kohandmise taotlus, mis on leitav valla kodulehelt. Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord. Tegevused, mille jaoks saab toetust taotleda, on:

1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;

 2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;

 3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;

 4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;

 5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;

 6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;

 7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud.

Taotluse esitamise kohta lisainfo saamiseks võib pöörduda valla sotsiaalosakonna poole, tel. 6339327 või 5118774 või e-post merike@kose.ee.

Merike Pihla

sotsiaalnõunik