« Tagasi

Oru küla Nurme ja Eesnurme kinnistu DP avalik arutelu

Kose Vallavalitsus korraldab vallamajas, 23. novembril 2017. a algusega kell 17.00 Oru küla Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu. Avalik arutelu toimub Kose vallamajas, Hariduse tn 1. Detailplaneeringu materjalid kättesaadavad vallamajas ja Kose valla veebilehel www.kosevald.ee Detailplaneeringu eesmärk on viie elamukrundi moodustamine, viie üksikelamu ja abihoonete ning neid teenindavate teede ja taristu ehitusõiguse seadmine. Planeeritava ala suurus 20000 m2 (kat nr 33701:004:0697, 33701:004:0699). Detailplaneering ei ole kehtiva üldplaneeringu põhilahendust muutev. Vastavalt Kose valla üldplaneeringule on planeeritava ala juhtfunktsiooniks elamumaa, millel on detailplaneeringu koostamise kohustus. 

https://www.kosevald.ee/documents/824991/7384214/DP-materjalid.zip