10.01.2022 Energiakulude hüvitamine (uuendatud)

Vallavalitsus alustas 03.01.2021 energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmisega Vabariigi valitsus tegi tänavu oktoobris otsuse maksta vähemkindlustatud peredele hüvitist energiahindade tõusu leevendamiseks. Hüvitis kaetakse tulust, mida Eesti ...  Loe edasi »

28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama

13.05.2022 Kaitsevägi viib juuni lõpus Paunküla veehoidla juures läbi õppuse

Kaitseväe akadeemia peab 27. juunist 30. juunini Kose vallas Paunküla veehoidla ümbruses rännakuharjutust, millest võtab osa ligi 70 tegevväelast viiel veo- ja kahel maastikuautol. Kaitseväelased kasutavad õppusel imitatsioonivahendeid (ehk paukpa...  Loe edasi »

13.05.2022 Liinikoridori hooldus Kivivõhmas
13.05.2022 Kose Vallavalitsuse 16. mai 2022 istungi päevakorraprojekt
12.05.2022 Lõunamaised riigid kutsuvad juunikuus osalema kas rahvusvahelises noortevahetuses, koolitusel või hoopis vabatahtlikus töös
12.05.2022 Kose vald ootab „Kaunis kodu“ konkursi kandidaate 20. maini
11.05.2022 Kose laululapsed võitsid „Harjumaa laululaps 2022“ konkursil kaks eripreemiat
11.05.2022 Lasteaed PäevaLill võtab tööle täiskohaga õppejuhi ja kaks õpetaja abi
09.05.2022 Töökuulutus: Lasteaed "PäevaLill" võtab tööle neli lasteaiaõpetajat
09.05.2022 „Kose kutsub külla“ raames kogusid korraldajad ukrainlaste toetuseks 1602 eurot
09.05.2022 Töökuulutus: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat
06.05.2022 Kevadlaada „Kose kutsub külla“ parkimis- ja loteriipiletite müügitulu läheb sõjapõgenike aitamiseks
06.05.2022 10.05.2022 vallavalitsuse istungi päevakorraprojekt
05.05.2022 Müüa enampakkumise teel korteriomand Pala tee 6-17
04.05.2022 Töökuulutus: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool võtab tööle õppejuhi ja eripedagoog logopeedi
02.05.2022 7. mail tasub laadaalal autoga liiklemist vältida
01.05.2022 Kose gümnaasium võtab tööle IT- võrgu- ja süsteemiadministraatori ning ajaloo, keemia, inglise keele ja eesti keele õpetaja
29.04.2022 Ujula tänava pakendikonteinerid saavad videovalve
28.04.2022 Kalmistu heakorratööd aprillis
27.04.2022 2.maist on liinidele K7 ja K8 lisatud peatus Kõue
26.04.2022 KredExi kodutoetus lasterikastele peredele
26.04.2022 Oru Põhikooli töökuulutused
25.04.2022 Vallavolikogu aprillikuu istungil olid arutlusel nii reklaamimaks, teehoiukava kui Kose Päevakeskuse rekonstrueerimine
22.04.2022 Töökuulutus: Kose Vallavalitsus võtab teenistusse finantsjuhi
22.04.2022 Töökuulutus: Ardu Kool võtab tööle õppejuhi
18.04.2022 Vallavalitsus paneb südamele: pakendikonteinerisse muu prügi lisamine rikub pakendid ja toob kaasa lisakulu


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

 

Ukraina sõjapõgenike abistamine
Kose vallas.

Ukraina heaks! Для Украины!
For Ukraine!

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 216 algatada Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu. HS Estate OÜ (registrikood 16258918) esitas 17.03.2022 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 17.03.2022 nr 7-1.2/446 all) detailplaneeringu algatamiseks Tade külas Saare tee maaüksustel. Planeeritava ala pindala on ca 1,73 ha ning see hõlmab Saare tee 5a (katastritunnus 33801:001:0941), Saare tee 3a (katastritunnus 33801:001:0939), Saare tee 3a juurdelõige (katastritunnus 3801:001:0946), Saare tee 1a (katastritunnus 33801:001:0944), Saare tee 1 (katastritunnus 33801:001:0943), Saare tee 3 juurdelõige (katastritunnus 33801:001:0945), Saare tee 3 (katastritunnus  33801:001:0938), Saare tee 5 (katastritunnus 33801:001:0940), Saare tee L2 (katastritunnus 33801:001:0947), Saare tee L1 (katastritunnus 33801:001:0942) ja osaliselt Saare tee (katastritunnus 33701:002:0784) katastriüksust. Planeerimisseaduse § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Saare tee 5a, Saare tee 3a, Saare tee 3a juurdelõige, Saare tee 1a, Saare tee 1, Saare tee 3 juurdelõige, Saare tee 3, Saare tee 5, Saare tee L1 ja Saare tee L2 katastriüksustel kehtib Kose Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 283 kehtestatud Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli katastriüksuste jagamine elamuehituse eesmärgil ja ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringukohast ehitusõigust ei ole realiseerima asutud. Saare tee katastriüksusel kehtib Kose Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 154 kehtestatud Härma ja Rahula kinnistute detailplaneering, mille eesmärk on elamupiirkonna rajamine. Detailplaneering on elluviimisel ehk ehitusõigust kruntidel on asutud realiseerima. Saare tee maaüksuste detailplaneeringu eesmärk Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneeringu muutmine. Taotleja soov on määrata katastriüksustele ehitusõigus kahe korteriga elamute püstitamiseks. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud katastriüksuste maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu maa-ala. Väikeelamu maa-ala üldplaneeringu mõistes üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on Casa Planeeringud OÜ (registrikood 11647744). Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7417
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4