Terviseameti koroonaviiruse andmestik
Terve Kose valla vaktsineerimise hõlmatus on 24,47 %, mis on teine tulemus Harjumaal. Selle eest kuuluvad meie siirad tänusõnad meie tublidele perearstidele ja pereõdedele. Aitäh Teile!

 

Head Kose valla inimesed!

Alates 16. veebruarist on vallamaja suletud 25. aprillini 2021. Palume suhelda ametnikega telefoni või e-kirja teel.

Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil vald@kose.ee või jätta allkirjastatult paberkandjal vallavalitsuse postkasti Hariduse tn 1 Kose alevik. Ametnike kontaktid on leitavad valla veebilehelt.  Täname Teid mõistva suhtumise eest ja hoiame oma tervist!  

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

TÄNAME KÕIKI, KES ON OMA KODUKOHAKS VALINUD KOSE VALLA. MEID ON 1.1.2021 SEISUGA 7281. Omavahel on tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse eelarve ja valla elanik. Iga aasta 1. jaanuari seisuga vaadatakse maksumaksjate nimekirjad üle ja kõik, kes on...  Loe edasi »


23.04.2021 Jüriöö Märgutuled liiguvad raudruunadega üle kogu Eesti

Juba sel reedel, 23. aprillil on maarahva püha jüripäev. Jüripäeva õhtul kell 21.00 kutsub Ajakeskus Wittenstein süütama koduhoovis märgutuld ja näitama, et Eestimaa küla elab. Sel aastal on suursündmuses kaasa löönud 22 motoklubi, kes viivad Paid...  Loe edasi »

23.04.2021 3. maist taastuvad Kose valla siseliinidel K1, K2, K4, K5, K7, K9, K17 koolipäevade sõiduplaanid
21.04.2021 Juba täna on looduskuu raames avalik arutelu Kose valla prügikorralduse teemadel
20.04.2021 Töökuulutus - pakkijad, liinioperaator, arvepidaja, müügiesindaja
19.04.2021 Töökuulutused - klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja
14.04.2021 KredEx avas lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru
12.04.2021 LINDA SIREL 30. juuli 1940 – 06. aprill 2021
12.04.2021 Kose Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi tähtajaga 29. 08. 2021
08.04.2021 Seitsmes üle-eestiline avatud talude päev toimub 24.-25. juulil
05.04.2021 Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd lasteaiaõpetajale
05.04.2021 Tugigrupp kõigile, kes hooldavad oma täisealist pereliiget või lähedast
31.03.2021 1. aprillist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor
31.03.2021 Alates 01. aprillist olulised muudatused lõuna suuna Kose liinigrupi sõiduplaanides
30.03.2021 30. aprillil saabub liiv Kose ja Tuhala kalmistutele
18.03.2021 1. aprillist 2021 hakkab lõunasuunalist bussiliiklust teenindama GoBus AS
18.03.2021 Teade Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta
18.03.2021 Teade Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta
15.03.2021 Kose kevadlaat jääb ära
11.03.2021 Raamatukogudes KONTAKTIVABA LAENUTUS
02.03.2021 Kõik raamatukogud on endiselt AVATUD
03.02.2021 Raamatukogude ülevaade
01.02.2021 Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks
13.01.2021 Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek
03.01.2021 Lumetõrje piirkonnad ja kontaktid
10.12.2020 Kose raamatukogul on nüüd Cleveroni raamatukapp

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses. Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose Vallavalitsus võttis 2. märtsil 2021 korraldusega nr 97 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kose-Uuemõisa alevikus asuva Maasika tn 1, Aia tn 13 ja Aia tn 15 katastriüksuste detailplaneeringu (PAABOR PROJEKT OÜ, töö nr DP-6-2020). Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 734. Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate katastriüksuste jagamine ning ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 1,32 ha. Planeeritaval ala kehtib Kose Vallavolikogu 21.08.2008 otsusega nr 169 kehtestatud Vanatoa I kinnistu detailplaneering. Planeerimisseaduse 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal 8 uut krunti, millest  kaks on transpordimaa sihtotstarbega ja kuus elamumaa sihtotstarbega. Maasika tn 1 jagatakse kaheks elamumaa krundiks (POS 5, POS 6) ning neile määratakse üksikelamu kasutamise sihtotstarve ning üheks transpordimaa krundiks (POS 11), mis liidetakse olemasolevale Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L11 katastriüksusele, et sellele oleks võimalik rajada Vanatoa I kinnistu detailplaneeringu järgse kergliiklustee loogiline jätk. Juurdelisanduv osa  saadaksegi Maasika tn 1 katastriüksuse idapoolsest küljest 3 meetri laiuse maa-ala näol. Aia tn 13 katastriüksus jagatakse üheks elamumaa krundiks (POS 1) ning üheks transpordimaa krundiks (POS 7), mis hakkab teenindama kõrvalasuvaid üksikelamumaid ja Aia tn 15 jagatakse planeeringujärgselt kolmeks elamumaa krundiks (POS 2, POS 3, POS 4). Planeeringualasse jäävad veel transpordimaad  Aia tänav L6 (POS 8), Maasika tänav (POS 9), Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L10 (POS 10), mille piire ega sihtotstarvet ei muudeta. Üksikelamu maa kruntide (POS 1 - POS 6) ehitusõigus: üks elamu ja üks abihoone, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 250 m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 8 m. Hoonete lubatud välisviimistluse materjalid puit, krohv, klaas, kivi. Lubatud katusekalded 20-30 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Põhja päästekeskus ja Transpordiamet. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate, naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, mistõttu Kose valla elanike arv suureneb. Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned täiustavad tänavafronti täites tühimikud olemasolevate elamute vahel. Detailplaneeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.9 „Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. märts – 11. aprill 2021 Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kose.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, 75101 Kose. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada arhitekt Enelin Alterile (enelin@kose.ee, tel. 6339325), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.

Palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise osas. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Seletuskiri ja joonised
Kooskõlastused ja koostöö
Illustratsioon


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4