10.01.2022 Energiakulude hüvitamine

Vallavalitsus alustas 03.01.2021 energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmisega Vabariigi valitsus tegi tänavu oktoobris otsuse maksta vähemkindlustatud peredele hüvitist energiahindade tõusu leevendamiseks. Hüvitis kaetakse tulust, mida Eesti ...  Loe edasi »

07.12.2021 Avatud on projekti- ja tegevustoetuste taotlemise voor vabaühendustele ja seltsingutele tähtajaga 15. jaanuar 2022
28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama

27.01.2022 Töökuulutus - tegevusjuhendaja

Kose Vallavalitsus otsib Kose Päevakeskusesse tegevusjuhendajat erihoolekande teenuse osutamiseks (1,0 ametikohta) TÖÖ KIRJELDUS Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes. Kliendi sotsiaalsete oskuste hindamine, arendamine, suht...  Loe edasi »

26.01.2022 Töökuulutus - KOMMUNIKATSIOONI SPETSIALIST
21.01.2022 Lumelükkajate piirkonnad ja kontaktid
21.01.2022 Tänasest saab taotleda energiakulu hüvitamist läbi SPOKU
20.01.2022 Algatati Harju maakonna maavarade teemaplaneering
17.01.2022 18.01.2022 vallavalitsuse istungi päevakorra projekt
11.01.2022 Kose Vallavalitsus võtab teenistusse MAAKORRALDAJA
11.01.2022 Kose Noortekeskus otsib noorsootöötajad / noortejuhti
10.01.2022 Piirkonna alustavad õpetajad hakkavad uuel aastal koos käima
10.01.2022 Oru Põhikooli töökuulutus - direktor
06.01.2022 2022 on raamatukogude aasta
06.01.2022 Meede 5 - Ettevõtluse arendamine Covid-19 põhjustatud kriisist väljumiseks
05.01.2022 Töökuulutus - õppejuht, õpetaja, logopeed ja liikumisõpetaja
05.01.2022 Kose Vallavalitsuse 07.01.2022 istungi päevakorra projekt
04.01.2022 CLRAE 42. JA 43. PLENAARSESSIOON Strasbourgis – võimalus kandideerida 18-30 a noortel
03.01.2022 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
03.01.2022 Töökuulutus - tugiisik
27.12.2021 KOSE VALLAVALITSUS ANNAB SUULISEL ENAMPAKKUMISEL ÜÜRILE ÄRIRUUMID
23.12.2021 Kose Vallavolikogu istung toimub 30.12.2021
23.12.2021 Kose Vallavalitsus ootab oma meeskonda EHITUSNÕUNIKKU
21.12.2021 Kose Vallavalitsus ootab meeskonda MAAKORRALDAJAT
21.12.2021 Seoses lühendatud tööajaga on vallamaja suletud 23.12.2021 alates 13.30 ja 31.12.2021 alates 10.00.
21.12.2021 Hinnapäring taksoteenuse tellimiseks
21.12.2021 Selgus Kose keskuse arhitektuurivõistluse võitja
17.12.2021 Koolivaheajal 23.12.2021-09.01.2022 sõiduplaan muudetud


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kose Vallavalitsus otsustas 07.12.2021 korraldusega nr 892 algatada Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu. Osaühing TRADE PORT (registrikood 1068790) esitas 29.10.2021 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 29.10.2021 nr 7-1.2/1911 all) detailplaneeringu algatamiseks Kiruvere külas asuval Veeääre katastriüksusel (katastritunnus 33801:001:1246). Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonete laiendamiseks kuni üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist, uutele hoonetele ehitusõiguse määramine ning hoonete teenindamiseks mõeldud tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga ei tehta ettepanekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 1 ha ning see hõlmab Veeääre (katastritunnus 33801:001:1246) ja osaliselt 11208 Paunküla-Kiruvere-Ardu tee (katastritunnus 36302:002:0165) katastriüksust. Katastriüksusele ulatub Paunküla veehoidla veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvöönd. Paunküla veehoidla ei kuulu avalikult kasutatavate veekogude nimekirja, mistõttu puudub sellel kallasrada.  Paunküla veehoidla on rajatud Tallinna linna joogiveevaru tagamiseks ja kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse ning see on oluline Tallinna Vee toimepidevust tagav rajatis üldhuvi teenuse osutamisel. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 2 kohaselt ulatub järve kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punkt 1 kohaselt ei laiene ehituskeeld hajaasustuses olemasoleva elamu õuemaale ehitatavale uuele ehitisele, mis ei jää veekaitsevööndisse, lõike 4 punkti 5 kohaselt olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist ning lõike 5 punkti 8 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja -rajatisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus hajaasustuses, rohelises võrgustikus ja Paunküla väärtuslikul maastikul, kus ehitusõiguse määramisel tuleb arvestada üldplaneeringu seletuskirja peatükkides 3.2.3, 5.3 ja 5.5.2 määratud kasutus- ja ehitustingimustega. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on PAABOR PROJEKT OÜ (registrikood 14260182). Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7417
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4