Hajaasustuse programm 2020

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 17. aprilliks 2020. Loe täpsemalt uudistest....

Koroonaviiruse haigus COVID-19 

Kose valla kriisikomisjoni 12.03.2020 otsus nr 1 

Terviseameti lehel ülevaade ja kuidas ennast kaitsta info

Koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatakse Eestis eriolukord

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus otsustas 9. juulil 2019 korraldusega nr 379 kehtestada Kolu külas asuva Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu. Kõnealust detailplaneeringut menetleti kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse alusel (alus EhSRS § 1 lg 1). Planeeritav ala hõlmab Aaspõllu katastriüksust (katastritunnus 33701:002:0960, sihtotstarve 100% tootmismaa) pindalaga 11,56 ha. Planeeritaval ala kehtib Kose Vallavolikogu 24.09.2009 korraldusega nr 240 kehtestatud Aaspõllu kinnistu detailplaneering. Käesoleva detailplaneeringuga muutub osaliselt kehtetuks 2009 aastal kehtestatud Aaspõllu kinnistu detailplaneering (vt korralduse lisa). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihoonete ning tankla-teenindusjaama püstitamiseks. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala segahoonestusalal (tootmine ja äri), kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Kose valla üldplaneeringuga. Kokku moodustatakse 9 krunti – üks ärimaa sihtotstarbega krunt (POS 1), üks tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt (POS 2), neli tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega krunti (POS 3, POS 4, POS 5, POS 6), kaks toomismaa krunti (POS 7, POS 8), millest POS 7 võib alternatiivvariandi rakendamisel määrata jäätmehoidla- ja tootmismaa sihtotstarbe (50%/50%) ning üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt (POS 9). POS 3, POS 4, POS 5 ja POS 6 kruntide hoonete suurim lubatud kõrgus on 24 meetrit, hoonete suurim laubatud arv 3. POS 1 krundil on hoonete suurim lubatud kõrgus 12 meetrit, hoonete suurim lubatud arv 2. Võimalikud on ka alternatiivlahendused, mida on täpsemalt kirjeldatud detailplaneeringu seletuskirjas. Planeeringualale on juurdepääs tagatud 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (katastritunnus 33701:002:0961) kogujatee kaudu. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) või aadressil https://service.eomap.ee/kosevald/.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7236
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5