« Tagasi

Keskkonnaamet teavitab, et koostamisel on Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2023‒2032

Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevustabel. Olulisemad kaitsealal kavandatud tegevused on seotud loodusliku veerežiimi taastamisega Natura 2000 võrgustiku aladel, poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamisega ning liigikaitseliste hooldustöödega. Samuti on kavandatud külastuskorralduslikke töid, mis hõlmavad nt infotahvlite ja täiendavate infoviitade paigaldamist, olemasolevate matkaradade hooldamist ning Tuhala Nõiakaevu piirkonna külastustaristu parendamist. Kaitsekorralduskava koostab Consultare OÜ.

Kaitsekorralduskava tööversiooniga saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel:
https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/kaitsekorralduskavade-avalik-valjapanek#nabala-tuhala-loodus

Ettepanekud kaitsekorralduskava täiendamiseks on oodatud e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 1. maiks 2022. a.

Kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek toimub 5. mail 2022. a. kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumise link on Keskkonnaameti veebilehel. Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava tööversiooni ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta.

Lisainfo:
Mari Raidla, Consultare OÜ, tel 5563 8008, mari.raidla@consultare.ee
Kristi Pai, Keskkonnaamet, tel 5695 8657, kristi.pai@keskkonnaamet.ee