Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku toimetulekut või töötamist.

Teenuse osutajaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsusüksuse asutus või vallavalitsuse hallatav asutus, kes omab lapsehoiuteenuse osutaja tegevusluba.

Teenuse saajaks võib olla laps:

1) kes on võetud Kose valla munitsipaallasteaia järjekorda, kelle vanemad töötavad või on hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega, aga lapse jaoks puudub hetkel vaba koht;
2) erandjuhul laps, kes ei saa tervisest tulenevatel põhjustel käia lasteaias ja selleks on andnud soovituse arst ja/või nõustamiskomisjon;
3) kuni 18-aastane raske või sügava puudega laps.

Lapsehoiuteenuse kulude hüvitamiseks on lapsevanemal õigus taotleda lapsehoiuteenuse toetust, kui teenuse saamiseks ei ole sõlmitud halduslepingut. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, teenusepakkuja poolt esitatud arve, kus on eraldi välja toodud kohatasu ja toiduraha maksumus ning teenuse eest maksmist tõendava dokumendi. Toetuse taotlemise õigus tekib vanemahüvitise maksmise lõpetamisele järgnevast päevast selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust kasutatakse.

Raske ja sügava puudega lapsel on õigus lapsehoiuteenusele kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui ta saab 18-aastaseks. Puudega lapse puhul hinnatakse teenuse vajadust ja  teenuse osutamise mahtu iga lapse puhul eraldi. 

Täiendavat teavet lapsehoiuteenuse toetuse kohta annab sotsiaaltöö vanemspetsialist.

Täiendavat teavet lapsehoiuteenuse kohta raske ja sügava puudega lapsele annab lastekaitse vanemspetsialist.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Merje Villems
tel 633 9328, 5308 0355
merje.villems@kosevald.ee

Sotsiaalosakond
Lastekaitse vanemspetsialist
Kristel Kadapik
tel 633 9305, 5918 4084
kristel.kadapik@kosevald.ee

Sotsiaalosakond
Lastekaitse vanemspetsialist
Tiina Mander
tel 633 9305, 5192 3220
tiina.mander@kosevald.ee

Õigusaktid