Kose valla külade ja alevike tegevustoetus

Külade tegevustoetus on Kose valla eelarvest küladele ja alevikele määratud rahaliste vahendite toetus, mis on ette nähtud kohaliku elu edendamiseks ja külakeskkonna parendamiseks.

 

Kehtiva korra alusel jagatakse rahalised vahendid külade ja alevike vahel, mis vastavad kõikidele järgnevalt loetletud tingimustele:

  1.   on valitud külavanem või alevikuvanem vastavalt Kose valla küla- ja alevikuvanema statuudile;
  2.   on olemas kehtiv ja üldkoosoleku poolt kinnitatud arengukava (edaspidi arengukava);
  3.   kus tegutseb mittetulundusühing (edaspidi külaselts), mille põhikirjalistes eesmärkides sisaldub kohaliku elu edendamine;
  4.   külaseltsi liikmelisus ja majandusaasta kokkuvõtted on avalikud ja kõigile kättesaadavad.

Käesoleva korra alusel ei jaotata rahalisi vahendeid küladele ja alevikele kelle käsutuses on külakeskused, millede kulud kaetakse valla eelarvest.

 

Rahaliste vahendite jaotamine toimub üks kord aastas hiljemalt ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

Valla eelarvest kohaliku elu edendamise toetuseks eraldatavad rahalised vahendid jaotatakse 70 protsendi ulatuses abikõlbulike külade ja alevike vahel vastavate asumite elanike arvust lähtudes ning 30 protsendi ulatuses abikõlbulike külade ja alevike vahel võrdselt.

Rahaliste vahendite jaotamise aluseks on asumite elanike arv rahvastikuregistris 1. jaanuari seisuga.

 

Rahaliste vahendite jaotamiseks esitab külaselts hiljemalt 1. märtsiks taotluse valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Taotluses märgitakse taotleja andmed (nimi, registrikood, aadress, arveldusarve number, kontaktisik) ja andmed taotletava toetuse kohta (toetuse kasutamise eesmärk, ürituse plaan). Koos taotlusega esitatakse andmed külavanema/alevikuvanema kohta, kehtiv arengukava, eelmise eelarveaasta tegevusaruanne, külaseltsi liikmete nimekiri ja esmakordsel taotlemisel ka põhikiri.
 
Rahaliste vahendite jaotus külade ja alevike lõikes määratakse Kose Vallavalitsuse korraldusega. 

Õigusaktid

Kontakt

Haridus- ja kultuuriosakond
Kultuurinõunik
Margit Eerik
tel 633 9306
margit.eerik@kosevald.ee