Kaubandustegevuse registreerimine

 

Kellele on toiming mõeldud

Uus seadus reguleerib kaubandustegevust ja laieneb ka muu õigusaktiga reguleerimata osas majandus-või kutsetegevusele, mille raames toimub: vallasasja pakkumine ja müük; vallasasja kasutusse andmine ja võtmine; vallasasja valmistamine või muutmine kliendi tellimusel; ilu-ja isikuteenuse pakkumine ja osutamine; toitlustamine; tänava-ja turukaubanduse korraldamine.

Kaubandustegevuse seadus ei laiene nendele isikutele ja asutustele, kelle kohta peab olema või on tehtud registreering RETTER-is (Riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register) registripidaja poolt, kelleks on Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, või kellele on valitsusasutuse poolt väljastatud tegevusluba-või litsents (nt apteegialane tegevusele, erinevatele arstiabi liikidele jne).

Kaubandustegevuseks loetakse:

- hulgikaubandust, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust isikule, kes ei ole tarbija. Sellekohast registreeringut peavad taotlema hulgilaod ja tootjad.

- jaekaubandust, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust tarbijale, kusjuures jaekaubanduse korras võib müüa kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust isikule, kes ei ole tarbija;

- toitlustamist, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks;

- teenindust, mille korral tehakse töö kliendi tellimusel tasu eest või tasuta ning mille käigus valmistatakse uus vallasasi, või hooldatakse, parandatakse või muudetakse olemasolevat vallasasja või selle omadusi või vallasasi võetakse või antakse valdusse või pakutakse või osutatakse ilu-või isikuteenust ning müüakse selle teenusega seotud kaupa (Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium kehtestab enne seaduse jõustumist teenuste loetelu, mis ei ole lõplik seoses uute teenuste turule tulekuga);

- tänava-või turukaubanduse korraldamist või kaubanduse korraldamist avalikul üritusel.

Vastu võetud seaduse kohaselt kohustab riik kohalikke omavalitsusi tegema registreeringuid majandustegevuse registris alates 15.04.2004.a, mis tähendab seda, et paberkandjal lube enam ei väljastata. Registreeringu tegemiseks peab ettevõtja esitama Kose Vallavalitsusele registreerimistaotluse ning tasuma riigilõivu 19.17 €. Registreering tehakse või registreeringust tegemisest keeldutakse 5 tööpäeva jooksul.

Ilma registreeringuta võivad kaubandustegevusega tegeleda üksnes need isikud või asutused, kes tegelevad avalikkusele mittesuunatud kauba või teenuse müügiga (nendeks võivad olla nt. lasteaiad, koolide sööklad, kinnipidamisasutused jms).

Enne seaduse jõustumist (enne 15.04.2004) väljastatud kauplemisload, mille kehtivusaeg lõpeb pärast 15.04.2005.a, tunnistatakse seadusega kehtetuks alates 15.04.2005.a seega tuleb ettevõtjal tegevuse jätkamiseks taotlema registreeringut majandustegevuse registris. Praegu kehtivate andmete muutmiseks kauplemisloas tuleb samuti alates 15.04.2004.a. taotleda registreeringut.

Vajalikud dokumendid
Alates 15.04.2004.a. tuleb ettevõtjal, kes soovib tegeleda kaubandustegevusega või muu õigusaktiga reguleerimata osas majandus-või kutsetegevusega, esitada Kose Vallavalitsusele taotlus. Taotluse vormid on kehtestatud majandus-ja kommunikatsiooniministri määrusega ja on kättesaadavad majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel internetis aadressiga http://mtr.mkm.ee/
Taotluse esitamiseks tuleb pöörduda Kose Vallavalitsusse registripidaja poole:
Ivi Teras, tel 6339329, e-post ivi@kose.ee

Menetlus 
Registreerimistaotluse alusel kantakse ettevõtja andmed registrisse 5 tööpäeva jooksul arvates registreerimistaotluse saamise päevast arvates nimetatud dokumentide alusel keeldumise aluste puudumisel.
Enne registreerimistaotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv 19.17 €.

Riigilõiv
Registreeringu eest majandustegevuse registris tuleb tasuda riigilõiv 19.17 € Kose Vallavalitsuse kontole 1120132608 Swedbank.