Eluruumi tagamine

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine vähekindlustatud isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kose vallas, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 

Teenuse taotlemine

Sotsiaaleluruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:

1) taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi ja isikukood);
2) andmed eluruumi vajavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
3) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjendus;
4) andmed sissetulekute kohta.

Taotlusele lisatakse:

1) dokumendid taotleja ja tema perekonna vara kohta (kinnisvara, hoiused jne),
2) muud eluruumi tagamise teenuse taotlemise põhjendatust tõendavad dokumendid (nt kohtumäärus eluruumist väljatõstmise kohta, tõend taotleja tervisliku seisundi kohta, puuet tõendav dokument, kinnipidamisasutusest vabanemist tõendava dokument jms).

Vallavalitsusel on õigus teenuse vajaduse hindamiseks nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente. 

Sotsiaaleluruumi üürile andmisel sõlmitakse isikuga üürileping üldjuhul kuni kolmeks aastaks. Üürilepingut on võimalik pikendada kuni kolme aasta kaupa, kui teenuse vajadus on jätkuv. Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsuse teatavaks tegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav haldusakt kehtetuks. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, mille kohaselt sotsiaaleluruumi üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu. Sotsiaalpinna üürile andmisel võib ühte tuppa paigutada mitu üürnikku. Sotsiaalpinna üürimisel on üürnikul õigus kasutada korteri ühiskasutuses koridori ja abiruume võrdselt teiste sotsiaalpinna üürnikega. Sotsiaalpinna eluruumi kulud jaotatakse üürnike vahel proportsionaalselt. Sotsiaaleluruumi üürile andmisel ja üürilepingu lõpetamisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, milles kajastatakse eluruumi seisukord.

Sotsiaaleluruumidele on  kehtestatud  üüri piirhinnad vastavalt elamute heakorra tasemele (tehnilisele varustatusele) ühes kuus:

1) keskkütte, tsentraalse vee ja kanalisatsiooni olemasolul 1,00 euro/m2;
2) keskkütteta, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolul 0,50 eurot/m2;
3) keskkütteta, veevarustus ja kanalisatsioon puuduvad 0,30 eurot/m2.

Üüri piirmäärad ei sisalda kommunaalkulusid.

Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid