Detailpaneeringud

 

Detailplaneeringu algatamise avalduse, detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise avalduse ja detailplaneeringu koostamise lõpetamise avalduse vorm:

Detailplaneeringu koostamise algatamise avaldus
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise avaldus
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise avaldus

 

Planeerimisseaduse § 131 lg 2 kohane leping on alates 13.01.2022 kättesaadav konkreetse planeeringu materjalide juures EVALD rakenduses. Avalikustatud on lepingud, mille osas on planeering kehtestatud alates 13.01.2022.

 

Kõik kehtivad (sh osaliselt kehetuks tunnistatud) detailplaneeringud on avalikult kättesaadavad Kose valla EVALD rakendusest.

Kohaliku Omavalitsuse Geoinfosüsteem KOVGIS EVALD on töövahendiks ehitus- ja planeerimisosakonna ning keskkonna- ja maaosakonna spetsialistidele. Omavalitsuse elanikud, külalised ning kõik, kes omavalitsuses toimuva vastu huvi tunnevad saavad kasutada KOVGIS EVALD-i avalikku osa selleks, et tutvuda planeeringute, mõõdistuste, munitsipaalmaade infoga või vajadusel otsida asutust, vaatamisväärsust, turismiinfot ja kõike muud, mis on KOVGIS EVALD-i infokihtidesse koondatud.

EVALDi võimalused avalikule kasutajale:

  • Vaadata ja navigeerida (liigutada, suurendada ja vähendada) elektroonilist kaarti Eesti ala ulatuses. Elektrooniline kaart koosneb valitud aluskaardist ja sellele kuvatavast infost.
  • Otsida mingi objekti asukohta aadressi, katastritunnuse või koordinaatide järgi.
  • Otsida objekte kasutades kaardikihtidele koondatud infot.
  • Kuvada kaardil kogu infokihtide menüüs asuvat infot..
  • Otsida ja kuvada kaardil vallavalitsuse poolt avalikustatud mõõdistuste, planeeringute ja munitsipaalmaade infot.
  • Joonistada kaardile täiendavaid punkte, jooni või alasid ajutiseks kasutamiseks.
  • Salvestada kaardikuva pildina või url-aadressina. Kaardipildi saatmine e-mailile.
  • Printida kaardikuva A3, A4 paberile valitud mõõtkavas.
  • Mõõta vahemaid ja pindalasid.

Krundi kasutamise sihtotstarbe leppemärgid

Korrigeeritud maakasutuse tabel
 

Detailplaneeringute avalikustamine