Avaliku ürituse korraldamine

 

Kirjeldus

Avaliku ürituse korraldamiseks Kose vallas esitab ürituse korraldaja Kose Vallavalitsusele loa taotluse koos kõigi vajalike kooskõlastustega ja nõutud lisadokumentidega valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU või paberkandjal või e-postiga:

 • vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva 
 • vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva, kui üritus:
    1) lõpeb pärast kella 23:00
    2) on mitmepäevane või traditsiooniline
    3) võib põhjustada suurt avalikku huvi
 • vähemalt 40 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva, kui avalik üritus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse

Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust elektronposti teel aadressil vald@kosevald.ee

Kui kaua läheb?

Luba antakse välja vallavalitsuse korraldusega 14 kalendripäeva jooksul loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või keeldutakse loa väljaandmisest. Loa andmisest keeldumise korral selgitatakse taotlejale keeldumise põhjusi ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

Vallavalitsus teavitab taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest kahe tööpäeva jooksul vastava otsustuse tegemisest.

Seotud õigusaktid

Kose valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Lisa 1 Avaliku ürituse loa taotlus
Lisa 2 Turvaplaan

Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib Korrakaitseseadus.

Ilutulestiku korraldamist reguleerib Lõhkematerjaliseadus.

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kose vallas

Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

 

 

Kontakt

Haridus- ja kultuuriosakond
Kultuurinõunik
Margit Eerik
6339 306
margit.eerik@kosevald.ee

 

Loa taotlemine avaliku ürituse läbiviimiseks

 

Koos avaliku ürituse loa taotlusega palun esitada kinnistu omaniku kirjalik nõusolek sündmuse toimumisega temale kuuluval kinnistul. Kinnitsu omaniku nõusolekut ei ole vaja esitada vabaks liikumiseks ja kasutamiseks ettenähtud piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele.

 

 

Avaliku ürituse kooskõlastamine Põhja Politseiprefektuuriga


Avaliku ürituse taotlus esitada e-postile: pohja@politsei.ee

Põhja Politseiprefektuuris kehtib kõikidele territoriaalsetele politseiosakondadele ühtne Avaliku koosoleku teate, avaliku ürituse ja spordiürituse loa taotluse menetlemise kord.

Politseipoolne teadete ja loa taotluste menetlemise eesmärk on hinnata vastava üritusega võimalikke kaasnevaid ohte avalikule korrale, osavõtjate ja külastajate elule ja tervisele, liiklusohutusele, ümbruskonnas viibivate isikute rahule jms.

Vastavalt taotluses toodud avaliku ürituse iseloomule, selle sihtgrupile ja teistele taotluses toodud andmetele, hindab menetleja võimalikke riskifaktoreid ja annab vajadusel ürituse korraldajale soovitusi nende vähendamiseks. Samas hindab menetleja ka politseijõudude vajadust ja üritusega kaasnevat võimalikku politseitegevuse mahu suurenemist avaliku korra tagamisel või liiklusjärelevalve teostamisel ürituse läbiviimise kohas või selle vahetus läheduses.

Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb taotlusele lisada turvaplaan (määruse lisa 2).

 

Avaliku ürituse kooskõlastamine Päästeametiga

Tuleohutuse seaduses  7. Jaotise §20-22 on avaliku ürituse tuleohutuse nõuded kirja pandud. Tulenevalt sellest on Päästeametiga vaja kooskõlastada:

 •  avalikud rahvarohked ettevõtmised, kus  kasutatakse lahtist tuld, pürotehnilisi vahendeid, ajutisi ehitisi, varjualuseid, telke või atraktsioone, mille kokkulangemisel võivad inimesed saada tervisekahjustusi;

 • ettevõtmised, kus  takistatakse avalikel teedel liiklust ja suletakse ligipääs hoonete ja rajatiste juurde, tuletõrje veevõtukohtade juurde;

 • ettevõtmised, kus  kasutatakse ajutisi esinemislavasid, ajutisi elektripaigaldisi (pikad kaablid, maandamata elektritarvitid, palju pikendusjuhtmeid erinevate pistikupesadega).

Kooskõlastuse saamiseks tuleb avaliku ürituse loa taotlus saata aadressile pohja@rescue.ee.

Avaliku ürituse loa taotlemisel palun esitada kirjalikult nende kinnitsute omanike nõusolek, kelle kinnitsul sündmus 

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamine

See, et avalikul üritusel kasutatakse enamasti helitehnikat, õhtusel ajal ka valgustehnikat, on üsna iseenesest mõistetav ja vastav info tuleb kirja panna avaliku ürituse loa taotlusele. Samas on olukordi, kus tekitatakse tavapärasest suuremat müra, kuid tegemist ei ole avaliku üritusega (nt firmade suvepäevad, pulmad jms).

Müra tekitamine on Korrakaitse seaduse järgi keelatud argipäeviti kell 22-06 ja puhkepäevale eelneval ööl kl 24-7.00. Eranditeks on ööd vastu 1. jaanuari, 25. veebruari, 24. juunit või juhtudel, kui on taotletud vastav luba vallavalitsuselt. 

Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb kaubandustegevuse korraldamine, väljastab vallavalitsus kauplemisloa.