Avaliku ürituse korraldamine

 

Kirjeldus

Avaliku ürituse korraldamiseks Kose vallas esitab ürituse korraldaja Kose Vallavalitsusele loa taotluse koos kõigi vajalike kooskõlastustega ja nõutud lisadokumentidega valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU või paberkandjal või e-postiga:

  • vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva 
  • vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva, kui üritus:
      1) lõpeb pärast kella 23:00
      2) on mitmepäevane või traditsiooniline
      3) võib põhjustada suurt avalikku huvi
  • vähemalt 40 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva, kui avalik üritus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse

Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust elektronposti teel aadressil vald@kosevald.ee

Kui kaua läheb?

Luba antakse välja vallavalitsuse korraldusega 14 kalendripäeva jooksul loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või keeldutakse loa väljaandmisest. Loa andmisest keeldumise korral selgitatakse taotlejale keeldumise põhjusi ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

Vallavalitsus teavitab taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest kahe tööpäeva jooksul vastava otsustuse tegemisest.

Seotud õigusaktid

Kose valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib Korrakaitseseadus.

Ilutulestiku korraldamist reguleerib Lõhkematerjaliseadus.

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kose vallas

Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

 

Kontakt

Haridus- ja kultuuriosakond
Kultuurinõunik
Margit Eerik
tel 633 9306
margit.eerik@kosevald.ee