AK2035

 
Kose Vallavalitsus on algatanud arengukava uuendamise protsessi, mille eesmärgiks on määratleda valla arenguvisioon aastani 2035, prioriteedid ja eesmärgid ning vajalikud tegevused ja ressursid eesmärkide saavutamiseks. Arengukava koostamisse kaasatakse Kose Vallavalitsuse ametnikud ja töötajad, volikogu  liikmed ja volikogu komisjonide liikmed, hallatavate asutuste töötajad, ettevõtjad ja külaseltsid.
 
Arengukava konsultatsioonipartner on Cumulus Consulting OÜ.
 

Arengukava koostamise protsessist: 8. veebruaril peeti visiooniseminar, mille ettekande saab alla laadida siit. Märtsist maini arutati valla edasist arengut valdkondlikes töörühmades, kaasamisseminaride kokkuvõtet saab lugeda siit.

 
Augustis valmis arengukava eelnõu, mis suunati volikogu komisjonidesse ning avalikule väljapanekule. Ettepanekuid arengukava ja tegevuskava kohta saab (sarnaselt eelarvestrateegiale) esitada 9. oktoobri kell 9ni.