Eesti Vabariik

Harju maakond

Kose Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

 

 

Kose                                                                                                  14. juuni 2010 nr 11

 

 

 

Kose staadioni hinnakirja kinnitamine

 

 

Aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja § 30 lg 1 p 3; “Haldusmenetluse seaduse” § 57 ja Rahandusministeeriumi 25.05.2010 kirja nr 1.1-10/7953 Euro kasutusele võtmise ettevalmistustest Eestis

 

Kose Vallavalitsus

m ä ä r a b :

 

1.        Kinnitada Kose staadioni kasutamise ja rentimise hinnakiri alljärgnevalt:

 

1.1   Üksikpilet  staadionile                                              20 krooni/1,28 eurot/tund

 

1.2   Üksikpilet riietus- ja duširuumi kasutamiseks          30 krooni/1,92 eurot/kord

 

1.3   Treening                                                                   300 krooni/19,17 eurot/tund

Grupi suurus üle 10 – ne sportlase

Hind sisaldab:

§         treeningu aeg 1 tund

§         riietusruumid koos pesemisvõimalusega

§         WC-d

§         inventar v.a. teibad

 

1.4    Võistlus                                                                     800 krooni/51,13 eurot/tund

Hind sisaldab:

§         võistluse aeg 1 tund

§         staadioni ettevalmistamine vastavalt võistluste iseloomule (v.a. elektrooniline ajavõtt ja fotofiniš )

§         riietusruumid koos pesemisvõimalusega

§         kohtunike ruum

§         üldkasutatavad WC-d

§         inventar va. teibad

 

1.5    Lisamakse iga tund enne võistlust                            300 krooni/19,17 eurot/tund

 

1.6    Lisamakse iga tund pärast võistlust                          150 krooni/9,59 eurot/tund

 

1.7    Lisamakse sauna eest (kuni 3 tundi)                         500 krooni/31,96 eurot

 

1.8    Iga järgnev tund                                                         200 krooni/12,78 eurot/tund

 

1.9    Staadioni kasutamine laagriteks                                 hind kokkuleppel

ja muudeks üritusteks

 

2.   Soodustused

 

      2.1       Kose valla noortele kuni 19 eluaastat, üliõpilastele ja Kose vallast toetust saavatele klubidele treening tasuta.

 

3.   Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 11.07.2008 määrus nr 4.

 

4.  Käesoleva määruse peale võib kaevata halduskohtusse 30 päeva jooksul määruse saamise päevast alates.

 

5.    Käesolev määrus jõustub 01.07.2010.

 

 

 

 

Vello Jõgisoo

vallavanem                                                                                        Merike Sults

                                                                                                          vallasekretäri ülesannetes