Eesti Vabariik

Harju maakond

Kose Vallavalitsuse

K O R R A L D U S

 

 

Kose                                                                                                    04. märts 2013 nr 76

 

 

 

Kose Päevakeskuse ruumide üüritasu ja pakutavate teenuste hindade kehtestamine

 

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 “Kose valla põhimäärus“ § 42 lõike 3, annab

 

Kose Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

 

1.         Kehtestada Kose Päevakeskuse ruumide üüritasu alljärgnevalt:

1.1.      suur saal                                                                                  6,40 eurot tund;

1.2.      saal nõupidamisteks/koolitusteks koos seadmete kasutamisega

(pabertahvel, videomagnetofon)                                             9,60 eurot tund;

1.3.      saal koos köögiga peo korraldamiseks                                    12,80 eurot tund;

pensionitunnistuse omanikele                                                 3,20 eurot tund;

1.4.      koosolekute ruumi kasutamine kuni 10 inimest                      3,20 eurot tund.

 

2.         Kinnitada Kose Päevakeskuses pakutavate teenuste hinnad alljärgnevalt:

2.1.      pesupesemine masinatäis (ca 4,5 kg)                                      1,40 eurot;

            pensionitunnistuse omanikele                                                 0,70 eurot;

2.2       dušši kasutamine                                                                     0,70 eurot;

            pensionitunnistus omanikele                                                   0,40 eurot.

 

3.         Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Merle Pussak

abivallavanem-maanõunik

vallavanema ülesannetes                                                                     Kätlin Iljin

                                                                                                            vallasekretär