L i s a nr  1

K i n n i t a t ud:
Kose Vallavolikogu
määrusega nr 35
29.01.2004

 

KOSE VALLA 2004. AASTA EELARVE

Klassifikaatori
osa ptk

Tululiik

krooni

3

TULUD

 

30

Maksud

26 078 000

3000

Füüsilise isiku tulumaks

24 163 000

3030

Maamaks

1 900 000

3044

Reklaamimaks

15 000

 

32

Kaupade ja teenuste müük

4 402 813

320

Riigilõivud

130 000

322

Laekumised majandustegevusest

4 272 813

3220

Laekumised haridusasutuste  majandustegevusest

2 317 000

      01

Lasteaia toit

290 000

      02

Kooli toit

675 000

      03

Lasteaia osalustasu

250 000

      04

Lasteaia kohatasu

160 000

      05

Õpilaskoha tasu

540 000

      06

Muud haridusasutuste omatulud (Gümnaasium)

402 000

3221

Laekumised kultuuri –ja kunstiasutuste majandustegevusest

183 813

3222

Laekumised spordiasutuste majandustegevusest

537 000

3224

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

200 000

323

Muu kaupade ja teenuste müük

1 035 000

3233

Üüri –ja renditulu

920 000

3238

Muu kaupade ja teenuste müük

115 000

381

Materiaalsete varade müük

300 000

3811

Rajatiste ja hoonete müük

90 014

3810

Maa müük

209 986

382

Tulud varadelt

850 000

382540

Laekumine vee erikasutusest

850 000

35

Toetused

2 775 000

35200

Toetused riigilt ja riigiasutustelt

2 775 000

 

Eraldised haridus –ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks

486 000

 

Tasandusfond § 5

2 289 000

 

KOKKU TULUD:

 

34 405 813

 

 

 

KULUD

 

01

Üldised valitsussektori teenused

5 477 880

01111

Vallavolikogu

277 300

01112

Vallavalitsus

3 871 080

01114

Reservfond

385 000

01600

Muud üldised valitsussektori teenused

245 000

01700

Valitsussektori võla teenindamine (intressikulud)

699 500

 

03

Avalik kord ja julgeolek

534 020

03200

Päästeteenistus

52 020

03600

Muu avalik kord ja julgeolek

482 000

04

Majandus

1 060 000

04210

Maakorraldus

50 000

04510

Vallateede korrashoid

945 000

04740

Territoriaalne planeerimine

65 000

05

Keskkonnakaitse

419 180

05100

Jäätmekäitlus (prügivedu)

60 000

05400

Haljastus

359 180

06

Elamu– ja kommunaalmajandus

1 382 630

06100

Elamumajanduse arendamine

763 950

06400

Tänavavalgustus

402 380

06602

Kalmistud

216 300

07

Tervishoid

160 000

07200

Ambulatoorsed teenused

160 000

08

Vabaaeg, kultuur, religioon

8 398 820

08101

Spordikool

418 850

08102

Ujula

                           970 590

 

08103

Mänguväljak

150 000

08105

Muusikakool

1 332 830

08105

Kunstikool

145 000

08107

Ravila Noortetuba

210 870

08107

Kose-Uuemõisa Noortetuba

30 000

08109

Vabaaja– ja spordiüritused

464 000

08201

Kose Raamatukogu

562 100

08201

Kose-Uuemõisa Raamatukogu

2 250 930

08201

Ravila Raamatukogu

158 950

08201

Oru Raamatukogu

168 920

08202

Oru mõis (kultuurimaja) + Noortetuba

530 650

08203

Muuseum

6 580

08208

Kultuuriüritused – Kose kultuur

644 880

08209

Seltsitegevus

189  000

08300

Kose Teataja

109 670

08400

Kogudused

55 000

09

Haridus

19 633 490

09110

Kose Lasteaed

3  098 610

 

Oru Lasteaed + Vanurite Kodu

 2 795 220

 

Ravila Lasteaed

                      1 047 220

09220

Kose Gümnaasium

4 379 120

09212

Oru Põhikool

4 204 770

09210

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool

2 175 380

09600

Õpilasveo eriliinid

780 000

09601

Muud hariduse abiteenused

153 170

09800

Muu haridus -arvlemised

1 000 000

10

Sotsiaalne kaitse

1 258 290

10120

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused

100 000

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

20 000

10200

Üldhooldekodud

250 000

10200

Päevakeskus

190 900

10200

Koduhooldus

270 760

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

61 000

10402

Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

297 000

10500

Töötute sotsiaalne kaitse

5 000

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

27 300

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

7 500

 

10900

Muu sotsiaalne kaitse

28 830

 

 

KOKKU KULUD:

38 324 310

 

Eelarve puudujääk

-3 918 497

 

FINANTSEERIMISTEHINGUD

 

205

Kohustuste suurenemine (+)

6 000 000

208158

Laenude võtmine (+)

6 000 000

206

Kohustuste vähenemine (-)

3 427 700

20826

Kapitaliliisingu maksed

39 300

208168

Võetud laenude tagasimaksmine

3 388 400

10018

Muutus kassas ja hoiustes

suurenemine (-) , vähenemine (+)

1 346 197

 

Finantseerimistehingud  kokku:

3 918 497

 

 

 

    L i s a nr  2

K i n n i t a t u d:
Kose Vallavolikogu
määrusega nr 35
29.01.2004

 

 

INVESTEERINGUTE JAOTUS 2004 AASTA EELARVES

                                 

1.            04510 Teed ja tänavad                                   500 000 krooni;

2            08103 Mänguväljakud                                    150 000 krooni;

3            08201 Kose-Uuemõisa Raamatukogu             1750 000 krooni;

4            09110 Kose Lasteaed                                     560 000 krooni;

5            09110 Oru Lasteaed                                       426 000 krooni;

6            09212 Oru Põhikool                                       2500 000 krooni;

7            09220 Kose Gümnaasium                               60 000 krooni;

8            05400 Haljastus                                              35 000 krooni;

9            06100 Elamumajandus                                     19 000 krooni.

                                                                                                                       

KOKKU                                                                      6 000 000 krooni