Loa taotlemine avaliku ürituse läbiviimiseks

Üksikisik või organisatsioon, kes soovib läbi viia avalikku üritust Kose valla territooriumil peab esitama vähemalt 14 kalendripäeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase taotluse (määruse lisa 1) koos kõigi vajalike kooskõlastustega (Põhja Politseiprefektuur Ida-Harju politseiosakond pohja.ida-harju-pj@politsei.ee, Põhja-Eesti Päästekeskus pohja@rescue.ee) ja nõutud lisadokumentidega Kose Vallavalitsuse kantseleisse (Hariduse 1 Kose) või e-postile vald@kose.ee.
NB! Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb taotlusele lisada turvaplaan (määruse lisa 2).
NB! Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb kaubandustegevuse korraldamine, väljastab vallavalitsus kauplemisloa.

 

Teade avaliku koosoleku korraldamisest

 

Avaliku koosoleku korraldaja annab hiljemalt 4 tööpäeva enne koosoleku pidamise päeva vormikohase teate (määruse lisa 3) koos lisadega vallavalitsuse kantseleisse esitades samas isikut tõendava dokumendi.

 

Täiendav info: Kose valla avaliku korra eeskiri ja avaliku ürituse ning avaliku koosoleku korraldamise nõuded (Kose Vallavolikogu määrus).