Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
 
Teenus tagatakse sotsiaalhoolekande seaduses § 45⁹ lg 1 ja 2 ning 45⁹ lõikes 3 nimetatud lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kose vallas.
 
Teenuse korraldamisel vallavalitsus hindab lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust ning teeb otsuse paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse.
 
Teenust rahastatakse Kose valla eelarvest ja asendushooldusel oleva isiku sissetulekutest.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid