Ametnikud

Kose valla abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

 
Nimi: Kadri Tiis
Telefon: 
E-post: kadri@kose.ee
 
 
Teenuse pakkuja toetuse taotlemise tähtaeg on 10. septembril!
Taotlus esitada "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra"  vormidel Lisa 1 ja Lisa 2 elekrtooniliselt aadressile vald@kose.ee
 

Teenuse pakkuja toetust saab taotleda kord aastas kas tegevuse alguses või algusega septembrist  Nimekiri osalejatest tuleb esitada ühe kuu jooksul peale tegevustaotluse esitamist.

 
 
 
 
 
Allpool seotud failide all leitav huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus ja aruanne
ja lapsevanemale huvihariduse ja huvitegevuse toetuse avalduse vorm

Huvitegevuse ning huvihariduse toetused

20. märtsiks 2018 (sh) saavad Taotlejad esitada teenuse pakkuja toetuse, õppuri toetuse ja transpordikulude toetuse taotluse tegevuste rahastamiseks tagantjärgi jaanuarist 2018 kuni mai lõpuni 2018.

Ainult Teenuse pakkuja toetuse puhul antakse toetust uue huvitegevuse läbiviimiseks (alates september 2017 või hiljem alanud) vastavalt Kose valla huvihariduse strateegiale (Lisa Kose valla huvihariduse strateegia aastateks 2017-2020) vanuses 7-19 lastele.

Teisi toetusi saavad taotleda kõik taotlejad ning lapsevanemad, aga lapsed gruppides peavad olema vanuses 7-19 ning laps ning lapsevanem peab olema Kose valla elanik.

Kui teenuse pakkuja toetuse taotlemise tähtaeg on 20. märts 2018 perioodi jaanuar kuni mai kohta, siis õppuri toetuse ja transpordikulude toetuse taotlusi saavad kuni mai lõpuni taotleda kõik lapsevanemad aga siis juba mitte tagantjärgi 1. jaanuarist kuni mai lõpuni vaid alates 1. märtsist kuni 31. maini.

Määrus ise on leitav koos taotlustega: https://www.riigiteataja.ee/akt/413032018047

Allpool on täiendav info erinevate toetuste taotlemise ning tingimuste kohta

Toetused huvitegevuse ning huvihariduse läbiviijatele

Teenuse pakkuja toetus

Taotleja on käesoleva korra mõistes valla hallatav asutus, MTÜ, huvikool või 2017. septembrist kuni 2017. aasta lõpuni huvitegevuse läbiviimiseks rahastuse saanud MTÜ.

Abikõlbulikud taotlejad peavad läbi viima uusi tegevusi (alates september 2017 või hiljem) vastavalt Kose valla huvihariduse strateegiale (Lisa Kose valla huvihariduse strateegia aastateks 2017-2020) vanuses 7-19 lastele.

Tingimused:
 1) Toetus ühe grupi õppetöö läbiviimiskulu tunni (60 min) kohta on kuni 20 eurot ning
akadeemilise tunni (45 min) kohta on kuni 15 eurot.
 2) Õppemaks või kohamaks ei tohi ületada lapsevanemale lapse kohta 25 eurot kuus.
 3) Võimalik ruumirendi kulu ei tohi ületada 10% õppetöö läbiviimiskulust. Kose vallale kuuluvates spordisaalides ja spordirajatiste olev rendikulu võib moodustada kuni 30% õppetöö läbiviimiskulust.
 4) Huvikooli või huviringi käivitajal tuleb prognoosida osalejate arv. Kui osalejate arv jääb grupis väiksemaks, kui 50% taotluses esitatust, siis Kose Vallavalitsus lõpetab antud grupi rahastamise.
 5) Grupi suurus spordi valdkonnas on kirjeldatud kultuuriministri 26.11.2014 määruse nr 9 lisas 2 ( https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1260/9201/7003/KuM_m9_lisa2.pdf# ). Teistes valdkondades kooskõlastatakse grupi suurus Kose Vallavalitsusega.
 6) Tegevusperiood on september kuni mai kokku 9 kuud.

Taotlemiseks:

(1) Taotleja esitab:
 1) Teenuse pakkuja toetuse taotluse Lisa 1 ja Lisa 2 vormil kord aastas kas tegevuse alguses või algusega septembrist hiljemalt 10. septembriks. Nimekiri osalejatest tuleb esitada ühe kuu jooksul peale tegevustaotluse esitamist.

7) 2018. aastal esitavad taotlejad teenuse pakkuja toetuse taotluse 20. märtsiks 2018.

(2) Taotlusi vaatab läbi Kose Vallavalitsus.

(3) Kose Vallavalitsus teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega ning seejärel teatab toetuse andmisest või mitte-andmisest Taotlejat 7 päeva jooksul ning Taotlejale jääb kohustus teavitada lapsevanemat.

 

Transpordikulude toetus Taotlejale
Hüvitatakse Taotleja transpordikulud huviala võistlustel või üritustel osalemiseks summas kuni 300 eurot ühe ürituse kohta. Taotlejaks saavad olla kõik Kose valla huvitegevuse või huvihariduse läbiviijad (ehk ei pea olema tegemist uue tegevusega), aga lapsed peavad olema vanuses 7-19.

Esitab taotleja transpordikulude toetuse taotluse Lisa 5 vormil kuni 2 korda aastas vähemalt 14 päeva enne ürituse või võistluse toimumist koos hinnapakkumustega.

Taotlusi vaatab läbi Kose Vallavalitsus.

Kose Vallavalitsus teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega ning seejärel teatab toetuse andmisest või mitte-andmisest Taotlejat 7 päeva jooksul ning Taotlejale jääb kohustus teavitada lapsevanemat.

 

Laagritoetus
 1) Laagri abikõlbulik toimumisaeg on üldjuhul koolivaheaegadel.
 2) Kokku saab ühe Taotleja kohta taotleda kuni 10 päeva laagritoetust aastas.
 3) Ühe laagripäeva toetus noore kohta on:
- Kuni 17 eurot noore kohta päevas, mille puhul peab toitlustus toimuma kolm korda päevas (+ oode) ning sisaldama majutust. Lapsel peab olema juhendatud huvitegevust 8-10 tundi päevas;
- Kuni 8 eurot noore kohta päevas, mille puhul peab toitlustus toimuma kaks korda päevas (+ oode; ilma majutuseta). Lapsel peab olema juhendatud huvitegevust 5-8 tundi päevas.
 4) Vanemate poolne omaosaluse on kuni 15 eurot lapse kohta päevas väikeste kuni 8 lapselistele gruppidele ning kuni 10 eurot päeva kohta üle 8 lapselistele gruppidele. Segategevuste osas lähtutakse kõrgemast määrast kui väiksemate kuni 8 lapseliste gruppide osakaal ületab 40% planeeritud tegevustes.

Taotlemiseks:

Taotlejaks saavad olla kõik Kose valla huvitegevuse või huvihariduse läbiviijad (ehk ei pea olema tegemist uue tegevusega), aga lapsed peavad olema vanuses 7-19.

Esitab taotleja laagritoetuseks taotluse Lisa 6 vormil hiljemalt 14 päeva enne laagri toimumist koos noorte nimekirjaga.

Taotlusi vaatab läbi Kose Vallavalitsus.

Kose Vallavalitsus teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega ning seejärel teatab toetuse andmisest või mitte-andmisest Taotlejat 7 päeva jooksul.

 

Inventari ja vahendite soetamise toetus

Toetust eraldatakse kuni 90% taotluses toodud vahendite kogumaksumusest. Munitsipaalhuvikoolile või üldhariduskoolile eraldatakse toetust kuni 100% taotluses toodud vahendite kogumaksumusest. Taotleja peab esitama koos taotlusega hinnapakkumused.

Taotlemiseks:

Taotlejaks saavad olla kõik Kose valla huvitegevuse või huvihariduse läbiviijad (ehk ei pea olema tegemist uue tegevusega), aga lapsed peavad olema vanuses 7-19.

Taotleja esitab korra aastas vormil Lisa 7 Inventari soetamise taotluse.

Inventari ja vahendite soetamise taotluse lisa 7 vormil kord aastas koos hinnapakkumustega.

Taotlusi vaatab läbi Kose Vallavalitsus.

Kose Vallavalitsus teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega ning seejärel teatab toetuse andmisest või mitte-andmisest Taotlejat 7 päeva jooksul.

 

Toetused lapsevanematele

Õppuri toetus
 1) Õppuri toetust makstakse huvitegevusringist või huvikoolist osavõtu eest toimetuleku raskustes perede, riskirühma ning paljulapseliste perede noorte eest taotlejale tegevusperioodiks september kuni mai.

Toimetulekuraskustes perede, riskirühma perede ning paljulapseliste perede hulka loetakse antud korra mõistes:
 1) pere, kus on vähemalt kolm alla 18-aastast last;
 2) erivajadusega lapse pere;
 3) üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus;
 4) pere, kelle üks lapsevanem on pikaajaline Töötukassas arvel olev tööotsija või töötu või tema tervislik seisund ei võimalda töötamist;
 5) pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla vallavolikogu poolt kinnitatud toimetulekupiiri;
 6) või muud toimetulekuraskustes pered.

Taotlejaks saavad olla kõik Kose valla huvitegevuse või huvihariduse läbiviijad (ehk ei pea olema tegemist uue tegevusega), aga lapsed peavad olema vanuses 7-19.
Hüvitatakse 100% huvikooli või huviringi õppemaksust või kohamaksust, aga mitte rohkem kui 70 eurot kuus ühe huvitegevuse või huvikooli kohta.
Noore ja vähemalt ühe tema vanema või seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Kose vallas.

Taotlemiseks:

Avalduse toetuse saamiseks esitavad lapsevanemad Taotlejale Lisa 3 vormil kord tegevusperioodi jooksul vastavalt gruppi lisandumisega ning Taotleja edastab avalduse Kose Vallavalitsusele õppuri toetuse andmiseks. Toetus eraldatakse Taotlejale kuni toetusperioodi lõpuni 31. mail. Ehk 2018. aastal saab taotleda toetust kohal korral esimesel korral toetuse saamiseks alates 1. jaanuarist kuni 31. maini ning teisel korral septembrist kuni 2019. aasta mai lõpuni. Taotlemisel ei ole tähtaega, aga soovituslikult võiks see jääda õppetegevuse algusesse.

Selgitus taotlemise kohta:

Lapse erinevate ringitegevuste kohta saab esitada läbi erinevate Taotlejate erinevaid taotlusi ehk lapsevanemale hüvitatakse kuni 70 eurot maksvaid huvitegevuse ning huvikooli tasusid. Kui toetuse taotlus rahuldatakse, siis Taotlejad ei hakka lapsevanemale enam arveid esitama, vaid arved esitatakse Kose Vallavalitsusele.

Kui avalduse lisa 3 vormil on delikaatseid isikuandmeid, mida lapsevanem ei soovi Taotlejaga (ringi või huvikooli juhendajaga) jagada, siis palume avaldused esitada Taotlejale kinnises ümbrikus lapsevanema nimega. Taotleja kogub need kokku ning esitab Kose Vallavalitsusele. Info toetuse saamise kohta esitatakse nii lapsevanamale kui Taotlejale.

Taotlusi vaatab läbi Kose Vallavalitsus.

Kose Vallavalitsus teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega ning seejärel teatab toetuse andmisest või mitte-andmisest Taotlejat 7 päeva jooksul ning Taotlejale jääb kohustus teavitada lapsevanemat.

 

Transpordikulude toetus
 1) Transpordikulude toetus on huviringis ning huvikoolis osalemiseks, millega toetatakse noore osavõttu juhul kui puudub tasuta ühistranspordi võimalus huviringi või huvikooli ja kodu vahel liiklemiseks perede noorte eest taotlejale tegevusperioodiks september kuni mai.
 2) Hüvitatakse kuni 50 eurot kuus juhul kui sarnast huvitegevusringi või huvikooli tundi ei osutata noore üldhariduskoolile või tema kodule lähemal.

Taotlejaks saavad olla kõik Kose valla huvitegevuse või huvihariduse läbiviijad (ehk ei pea olema tegemist uue tegevusega), aga lapsed peavad olema vanuses 7-19.

Taotlemiseks:

Esitavad lapsevanemad Taotlejale Transpordikulude toetuse taotluse Lisa 4 vormil kord aastas ühe kuu jooksul peale noore tegevustes osalemise algust või toetuse soovi algust. Avalduse toetuse saamiseks esitavad lapsevanemad Taotlejale ning Taotleja edastab avalduse Kose Vallavalitsusele õppuri toetuse andmiseks. Toetus eraldatakse Taotlejale kuni toetusperioodi lõpuni 31. mail. Ehk 20. märtsiks esitatud taotlusega saab küsida toetuse 1. jaanuarist kuni mai lõpuni ning hiljem esitatud taotlusega 1. märtsist kuni 31. maini. Uuel perioodil septembrist kuni 2019. aasta mai lõpuni tuleb taotluse esitada uuest septembrikuu jooksul. Kui toetuse taotlus rahuldatakse, siis Taotlejad koguvad lapsevanematelt kuludokumente ja hüvitavad need lastevanematele ning Taotlejad küsivad arvega toetuse enda pangakontole.

Taotlusi vaatab läbi Kose Vallavalitsus.

Kose Vallavalitsus teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega ning seejärel teatab toetuse andmisest või mitte-andmisest Taotlejat 7 päeva jooksul ning Taotlejale jääb kohustus teavitada lapsevanemat.