Volikogu kantselei ootab rahvakohtunikeks kandideerijate sooviavaldusi 13. veebruarini

Kuni 13. veebruarini saab iga 25–70-aastane teovõimeline eesti keelt kõrgtasemel oskav rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega Eesti kodanik, kes on rahvastikuregistri andmetel olnud Kose elanik vähemalt üks aasta, kandideerida rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunik osaleb õigusemõistmises maakohtus kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras, rahvakohtunikuks ei või nimetada inimest, kes on:

1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Kose vallas alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) vabariigi valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) vabariigi president;
11) riigikogu liige.

 

Tingimustele vastavatel rahvakohtunikuks soovijatel palume hiljemalt 13. veebruariks 2023 saata kas

  • e-posti aadressile volikogu@kose.ee digitaalselt allkirjastatud ankeet,
  • tulla Kose vallavalitsusse (Hariduse 1) ja täita ankeet kohapeal
  • saata väljatrükitud ja täidetud ankeet postiga aadressile Kose vallavalitsus, Hariduse 1, Kose 75101.

Ankeet on lisatud uudise juurde failina.

Rahvakohtuniku kandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunike nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest soorühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis, alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Kohtute seaduse § 112 lg 3 kohaselt peab tööandja rahvakohtuniku õigusemõistmisel osalemise ajaks tööst vabastama, mistõttu peaks kandideerijal olema tööandja eelnev nõusolek.

Rahvakohtunike tasustamist ja kulude hüvitamist reguleerib kohtute seaduse § 112 lg 1 alusel kehtestatud justiitsministri 1.06.2018 määrus nr 37 „Rahvakohtuniku tasu ja maksmise kord.

Täpsemat info rahvakohtunike kohta kohtute veebilehelt