Vallavalitsuse aasta esimene istung on 3. jaanuaril

Kose vallavalitsus peab 2023. aasta esimest istungit 3. jaanuaril kell 9, päevakorras on üle kümne punkti.

1. Kasutusloa andmine Kose vallas Ardu alevikus Jõeheina katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

2. Kasutusloa andmine Kose vallas Ardu alevikus Lasteaia tee 4 katastriüksusele püstitatud madalseiklusrajale

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Kiruvere külas Ernesaare katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Ehitusloa andmine vee- ja kanalisatsioonitorustike püstitamiseks Tade külas Keskvälja, Saare tee ja Saare tee L3 katastriüksustele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

5. Saula külas asuva Paali-Männimetsa katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

6. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

7. Kiruvere külas Ernesaare katastriüksusele ehitatavale hoonele unikaalaadressi määramine

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

8. Kose vallale kuuluvate Oru külas asuvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks

Ettekandja: maakorraldaja Greta Mäesalu

9. Projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames osutatavate teenuskomponentide hinnakiri

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

10. Reklaami paigaldamise loa väljastamine

Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

11. Avatud menetlusega riigihanke tulemuste kinnitamine

Ettekandja: Veljo Väärsi

12. Muudatusettepanek vallavolikogu määruse eelnõu „Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks ja vastavate kulude kandmises kokkuleppimise kord" § 4 lg 3 sõnastuse kohta

Ettekandja: Veljo Väärsi

13. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

14. Üldinformatsioon