Vallavalitsus võtab teenistusse juristi

Foto: Pixabay

27. märtsil 2023

Kose Vallavalitsus võtab täistööajaga ja tähtajatult teenistusse juristi, kandideerida saab 9. aprillini. 

 

Peamised teenistusülesanded:

 • Vallavalitsuse ametiasutuse ametnike ja töötajate, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja elanikkonna juriidiline nõustamine kohaliku omavalitsusega seotud küsimustes;
 • Lepingute sõlmimises osalemine-õigusliku hinnangu andmine, lepingute ettevalmistamine ja vormistamine sh lepingute täitmise üle järelevalve teostamine;
 • Valla esindamine kohtus;
 • Valla poolt kohtule esitatavate dokumentide koostamine (hagid, avaldused, kirjad jm);
 • Vaiete lahendamine;
 • Võlanõuete ja pretensioonide koostamine;
 • Kohaliku omavalitsuse tegevust puudutava seadusandluse jälgimine, muudatuste alusel ettepanekute tegemine valla õigusaktides;
 • Resolutsioonina saadud avaldustele ja kaebustele vastamine;
 • Vastavalt pärimisseadusele kohaliku omavalitsuse pärimistoimingute korraldamine;
 • Vajadusel vallavalitsuse määruste ja korralduste eelnõude läbivaatamine ning vallasekretärile arvamuse andmine nende kohta;
 • Vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide (korraldused, otsused ja määrused) eelnõude ettevalmistamine;
 • Notariaalsete lepingute eelnev kooskõlastamine ning suhtlemine notariga;
 • Valla osalusega sihtasutuse ja äriühingu õigusalane nõustamine;
 • Vajadusel osalemine vallavalitsuse ja volikogu istungitel;
 • Märgukirjade koostamine.
 • Vahetu juhi poolt antud muude ühekordsete ametialaselt vajalike ülesannete täitmine.

Nõudmised kandidaadile

 • Haridus õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad või õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraad ning kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat või kellele on Vabariigi Valitsuse moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni poolt enne 2011. aasta 1. märtsi väljastatud valla- ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse tunnistus ja kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat.
 • Korrektsus asjaajamises
 • Õigusaktide eelnõude ettevalmistamise oskus ja õigusaktide vormistamise oskus sh seletuskirjade koostamise oskus
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel
 • Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, sealhulgas mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise oskus, analüüsivõime
 • Kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime
 • Valmidus meeskonnatööks
 • Pingetaluvus
 • Väga head teadmised haldusmenetluses
 
 
   

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • Kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • Täiendkoolitusi
 • Osaliselt kaugtöö võimalust
 
 

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid esitada hiljemalt 8. märtsil 2023 e-posti aadressil: vald@kosevald.ee märgusõnaga „Jurist". Tööle asumine esimesel võimalusel.

Lisainfo vallasekretär Kätlin Iljinilt tel 6339 304 või e-post: katlin.iljin@kosevald.ee