Sellest nädalast saab taotleda vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele mõeldud huvihariduse ja huvitegevuse toetust

Tänasest saab läbi iseteeninduskeskkond SPOKU taotleda huvihariduse ja huvitegevuse toetust vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele.

Toetus on mõeldud  7-19-aastastele vähekindlustatud ja/või paljulapselisest perest pärit noortele, et tagada neile juurdepääs huviharidusele ja huvitegevusele. Toetuse saamiseks peab noor ja vähemalt üks tema vanem (või seaduslik esindaja) elama rahvastikuregistri kohaselt Kose vallas, lisaks peab olema täidetud veel vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

  • peres on vähemalt kolm alla 20-aastast last;
  • peres on erivajadusega laps;
  • noor on üksikvanemaga pere liige ning perel puudub teise vanema toetus;
  • pere üks lapsevanem on pikaajaline Eesti Töötukassas arvel olev tööotsija või töötu või tema tervislik seisund ei võimalda töötamist;
  • pere sissetulek ühe pereliikme kohta on olnud alla 350 euro kuus toetuse taotlusele eelneva 6 kuu jooksul;
  • perel on muud toimetulekuraskused.

Hüvitatavad kulud

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse huvitegevuse ja huviringi osavõtutasud, huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu ning huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel ja huvitegevusega seotud laagrites osalemine.

Ühele noorele kompenseeritakse kuni 75% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 360 eurot aastas. Transpordikulu hüvitatakse ühistranspordipiletite alusel või sellise võimaluse puudumisel arvestuse alusel 0,2 eurot/km marsruudil kodu – huviring/huvikool – kodu, kuid mitte rohkem kui 40 eurot taotleja kohta kuus. Transpordikulude toetus on huviringis ning huvikoolis osalemiseks, millega toetatakse noore osavõttu ühistranspordi võimaluse puudumisel huviringi, huvikooli ja kodu vahel liiklemiseks.
Huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemise kulu hüvitatakse taotlejale ööpäevase laagri eest kuni 10 eurot päev, kuid mitte rohkem kui 7 päeva noore kohta aastas. Erivajadustega noortele huvi- ja sporditegevuse toetuse maksmist käsitletakse juhtumipõhiselt.

Kuidas taotleda

1. Toetuse taotlus esitatakse korra perioodi (õppeaasta) jooksul elektroonilises iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

2. Iga lapse kohta esitatakse eraldi taotlus.

3. Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega toetuse lapse kohta ning edastab korralduse lapsevanemale.

4. Pärast taotluse kinnitamist avaneb elektroonilises keskkonnas võimalus hakata taotluse juurde lisama aruandeid, et esitada igakuiseid kuludokumente (maksekorraldus või pangakonto väljavõte, transpordi puhul piletid või kilometraaž kuu kohta).

5. Edaspidi kinnitab abivallavanem toetuse väljamaksed lapsevanema esitatud maksmist tõendavate dokumentide alusel ning vallavalitsuse finantsosakondkorraldab toetuste väljamakse kuu lõpus.

6. Lapsevanem esitab igakuiselt maksekorralduse või pangakonto väljavõtte arve tasumise või muud kuludokumendid järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Taotlust ei rahuldata kui

1. toetuse taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse või tema hallatavate asutuste ees;

2. taotlus on vormistatud ebakorrektselt ja/või puudulike andmetega ning kui taotleja on jätnud puudused vallavalitsuse poolt antud tähtajaks kõrvaldamata;

3. taotluses on esitatud valeandmeid.

Aruannetega kuludokumentide esitamine taotluse juurde

Kui taotlus on aktsepteeritud, siis saab hakata selle juurde esitama aruandeid, kuhu saab lisada kõik kulud ja kuludokumendid.

SPOKU iseteeninduskeskkonda saab siseneda https://piksel.ee/spoku/kose