Kose vallavalitsuse istung on 15. novembril

Kose vallavalitsuse 15. novembri istung algab kell 9, päevakorras on üle kahekümne päevakorrapunkti. 

1. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose alevikus Kastani tn 21 püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

2. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose alevikus Ravila mnt 29 maaüksusel laiendatud AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Kose Kodu hoonele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Ehitusloa andmine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Harmi külas Sadama katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Kasutusloa andmine Kose vallas Palvere külas Mooni katastriüksusele püstitatud elektroonilise side võrgu rajatisele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

5. Ehitusteatise alusel Harmi külas Linavästriku katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks loa andmine

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

6. Kasutusloa andmine Kose valda Ardu alevikku Madise maaüksusele püstitatud päikeseelektrijaamale

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

7. Kasutusloa andmine Kose valda Kanavere külla Karjamaa maaüksusele püstitatud päikeseelektrijaamale

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

8. Ehitusloa andmine puurkaevu ümberehitamiseks Kose alevikus Ravila mnt 12 katastriüksusel

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

9. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Võlle külla Kannikumäe katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

10. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Sääsküla Vana-Vuti katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

11. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Kata külla Mäeotsa katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

12. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

13. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

14. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

15. Munitsipaaleluruumi üürileandmine

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

16. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

17. Õpilastranspordi kompensatsioonilepingu sõlmimine

Ettekandja: vallasekretär Kätlin Iljin

18. Korralduse eelnõu - Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Kose vallas Kose alevikus asuvale Ravila mnt 2 kinnisasjale

Ettekandja: Greta Mäesalu

19. Oru külas asuva Reinu katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Ettekandja: Greta Mäesalu

20. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

21. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

22. Kose valla 2022. aasta eelarve kasutamisest energiakriisis

Ettekandja: finantsjuht Kaja Jõema

23. Üldinformatsioon