Kokkuvõte Kose Vallavolikogu 29. septembri istungist

Kose Vallavolikogu pidas oma neljateistkümnendat istungit toimus 29. septembril Kose vallamajas, istungit juhatas vallavolikogu esimees Merle Pussak.

Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed: Martin Innos, Timo Nikitin, Tarvi Nikker, Moonika Kuuseoja, Pelle Pohlak, Siiri Tammeleht, Lembit Nael, Mirko Kiison, Ott Valdma, Alvar Kasera, Margit Mikk, Kalle Sleng, Martin Medar, Katrin Taniste, Andres Õis.

Puudus id: Annely Tisler, Janno Jõffert, Siim Pohlak

Kose Vallavolikogu lõpetas Kose valla arengukava 2035 esimese lugemise. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 09. oktoober 2022.

Kose Vallavolikogu lõpetas Kose valla eelarvestrateegia 2023‒2026 esimese lugemise. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 03. oktoober 2022.

Kose Vallavolikogu määrusega nr 21 võeti vastu Kose valla 2022. aasta teine lisaeelarve.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 129 lubati Kose Vallavalitsusel võtta järgnevad rahalised kohustused: Kose Vallavalitsuse ametiasutusele sõiduauto liisimiseks lepingu tähtajaga 60 kuud ning võtta vastava perioodi ulatuses rahalisi kohustusi summas kuni 30 000 eurot (ilma käibemaksuta) ja teede talihoolduseks lepingu tähtajaga kuni 36 kuud ning võtta vastava perioodi ulatuses rahalisi kohustusi summas kuni 600 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Kose Vallavolikogu määrusega nr 22 kinnitati Kose Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks Kose valla haldusterritoorium.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 130 seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevale kinnistule ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Tuhala külas Oru tee kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 60 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 131 muudeti Kose Vallavolikogu 30.06.2022 otsust nr 108 „Kose vallale kuuluva Aiamaade kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ KOSE VESI kasuks" järgnevalt: asendati lõik „ligikaudu 837 m2" lõiguga „ligikaudu 830 m2" ja asendati 30.06.2022 otsusele nr 108 lisatud asendiplaan käesolevale otsusele lisatud asendiplaaniga (830 m2).

Kose Vallavolikogu otsusega nr 132 otsustati taotleda tasuta Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad, Kirivalla külas asuv Kirivalla-Tõnu tee L5 ja Kirivalla külas asuv Kirivalla-Tõnu tee L3.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 133 määrati tagasiulatuvalt 01.09.2022 palgalise vallavalitsuse liikme Arvo Sireli töötasuks 2800 eurot kuus.

Täpsem ülevaade vallavolikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest koos vastuvõetud otsustega on kättesaadav valla veebilehelt https://www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused