10.10 Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

 

1. Ehitusloa andmine lasteaia hoone, sademeveekanalisatsiooni, ühisveevärgi torustiku, kanalisatsioonitorustiku, kaugküttetorustiku, staadioni abihoone ja jalgpallistaadioni püstitamiseks / rajamiseks Kose alevikku

Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

2. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Ahisilla külas Rõõsiku maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Projekteerimistingimuste andmine Karla külas Laanetaguse katastriüksusele suvila püstitamiseks

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

4. Projekteerimistingimuste andmine Krei külas Lillemäe katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

5. Kose-Uuemõisa alevikus asuva Metsa tn 9 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Ettekandja: arhitekt Madis Tõns

6. Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

7. Ajutiselt jäätmeveost vabastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

8. Ajutiselt jäätmeveost vabastamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

9. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

10. Ardu Kooli hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

11. Oru Lasteaed Mesimumm hoolekogu koosseisu kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

12. Kose Lasteaed PäevaLill hoolekogu koosseisu kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

13. Oru Põhikooli hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

14. Laste arvu suurendamine Kose Lasteaia PäevaLill rühmades

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

15. Oru Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi väljakuulutamine

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

16. Eduka pakkuja kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Mirko Kiison

17. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Audiitori määramine

Ettekandja: finantsjuht Kaja Jõema

18. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Vallavara tasuta võõrandamine

Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Mirko Kiison

19. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Vallavara tasuta võõrandamine

Ettekandja: jurist Talvo Rüütelmaa

20. Üldinformatsioon