09.01 Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Reklaami paigaldamise loa väljastamine

Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Mirko Kiison

2. Krei külas Sutika tee 25 katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

3. Sundvalduse seadmine Rednet OÜ kasuks Kose vallas Tuhala külas asuvale riigiomandis olevale Niiduvälja katastriüksusele

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

4. Sundvalduse seadmine Rednet OÜ kasuks Kose vallas Saula külas asuvale Kiilu reformimata riigimaale

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

5. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluva katastriüksuse koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

6. Kose-Uuemõisa alevikus Aia tn 11 // Küüni tn 9 katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

7. Kose-Uuemõisa alevikus Aia tn 14 // Küüni tn 7 katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

8. Kose-Uuemõisa alevikus Karsti tn 3 // Vanatoa tn 19 katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

9. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Vallavara võõrandamine (Ardu alevikus Väljataguse)

Ettekandja: maakorraldaja Raili Ilves

10. Projekteerimistingimuste andmine Nõrava külas Viljandi katastriüksusele üksikelamu ehitamiseks

Ettekandja: arhitekt-planeerija Siiri Hunt

11. Projekteerimistingimuste andmine Kanavere külas Kasetuka katastriüksusele üksikelamu ja abihoone ehitamiseks

Ettekandja: arhitekt-planeerija Siiri Hunt

12. Projekteerimistingimuste andmine Silmsi külas Männituka katastriüksusele üksikelamu  ehitamiseks

Ettekandja: arhitekt-planeerija Siiri Hunt

13. Projekteerimistingimuste andmine Kanavere külas Rebasemäe katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

14. Projekteerimistingimuste andmine Kanavere külas Rebasesaba katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

15. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Paunaste külas Noorehindreku maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

16. Seisukoha andmine Mõisametsa II keskkonnaloa taotluse kohta

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

17. Õpetajate palgaläbirääkimistega seotud streigist

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

18. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine („Valguse algus" valgusinstallatsioonide etendus)

Ettekandja: kultuurinõunik Margi Eerik

19. Volituse andmine

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

20. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

21. Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse koosseisu kinnitamine

Ettekandjad: sotsiaalnõunik Merike Pihla ja abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

22. Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2024 kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

23. Üldinformatsioon